| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Napoleonów”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Napoleonów", zwany dalej rezerwatem, stanowi obszar o łącznej powierzchni 37,99 ha, położony na terenie gminy Poddębice, w powiecie poddębickim, województwie łódzkim, na terenie Nadleśnictwa Poddębice, leśnictwa Napoleonów, obrębu leśnego Poddębice, jako wydzielenia: 116 l, m, 117 f, g, h, i, ~d, 125 b, ~d, 126 a, b, c, d, ~b, ~f, ~g2).

§ 2. 1. Przebieg granicy rezerwatu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia3).

2. Mapę przedstawiającą przebieg granicy rezerwatu zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dąbrowy świetlistej oraz stanowisk roślin rzadkich i chronionych.

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj - leśny (L);

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - fitocenotyczny (PFi),podtyp - zbiorowisk leśnych (zl);

3) ze względu na główny typ ekosystemów: typ - leśny i borowy (EL),podtyp - lasów nizinnych (lni).

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek


Załącznik nr 1 do zarządzenia

PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY "NAPOLEONÓW" W POSTACI WYKAZU WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH PUNKTÓW JEJ ZAŁAMANIA WG UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH PL-1992

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r.

Lp.

y

x

1.

492975,9200

450077,9100

2.

492976,7400

450046,8900

3.

492976,5900

450045,8600

4.

492957,9300

449989,7500

5.

492959,2100

449953,2200

6.

492959,3800

449948,6200

7.

492961,5900

449889,5200

8.

492971,2600

449859,3200

9.

492971,2700

449857,7300

10.

492961,4200

449823,2100

11.

492959,7900

449817,5500

12.

492959,4500

449816,3700

13.

492944,6500

449764,5500

14.

492942,7300

449757,8200

15.

492940,1400

449726,3000

16.

492936,5600

449682,7000

17.

492928,5300

449584,8300

18.

492928,3000

449582,7900

19.

492927,0300

449571,9800

20.

492926,2200

449570,1700

21.

492888,6300

449530,5900

22.

492764,7500

449631,6300

23.

492514,6000

449835,7800

24.

492295,3500

450007,8600

25.

492264,6600

450032,1900

26.

492520,7300

450304,3400

27.

492619,9400

450409,5500

28.

492722,6300

450517,2000

29.

492804,3900

450449,5700

30.

492821,3100

450435,5800

31.

492963,6100

450317,8700

32.

492961,5000

450312,6200

33.

492956,8000

450243,9700

34.

492961,0200

450248,1400

35.

492973,4800

450159,8100

36.

492975,8100

450081,8600

37.

492975,9200

450077,9100


Załącznik nr 2 do zarządzenia

MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY "NAPOLEONÓW" (NADLEŚNICTWO PODDĘBICE, LEŚNICTWA NAPOLEONÓW, OBRĘB LEŚNY PODDĘBICE).

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


UZASADNIENIE

Rezerwat przyrody "Napoleonów" został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r. Nr 5, poz. 50). Oznacza to, że ww. rezerwat przyrody został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 r., Nr 114 poz. 492, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 153 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 328 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101), rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się formami ochrony w rozumieniu tej ustawy. Niniejsze zarządzenie wynika ze zmian ustawowych, tj. znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która w porównaniu z poprzednio obowiązującą ustawą o ochronie przyrody wprowadziła przede wszystkim zamknięty katalog zakazów bez możliwości ich wyboru dla każdego z rezerwatów z osobna.

Niniejszy akt prawa miejscowego ma charakter porządkujący i wprowadza zmiany mające na celu:

1)ustalenie rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rodzaju, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533),

2)uaktualnienie numeracji oddziałów i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Poddębice na lata 2007-2016,

3)uaktualnienie powierzchni rezerwatu. W zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. W sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 1996 r., Nr 5, poz. 48), powierzchnia rezerwatu wynosiła 38,63 ha. W trakcie prowadzonych, na potrzeby projektu zarządzenia, prac okazało się, że całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 37,99 ha. Zmiana ta nie wynika z faktycznego pomniejszenia rezerwatu 0,64 ha, lecz z metodyki dokonywania obliczenia powierzchni wydzieleń leśnych wchodzących W jego skład.

Projekt przedmiotowego zarządzenia został pismem z dnia 9.07.2014 r. znak WPN-I.6200.1.3.2014.DB przesłany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem zaopiniowania. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem z dnia 25.07.2014 r. znak DZP-WO.6200.6.2014.sg wskazała uwagi dotyczące konieczności zamieszczenia w części normatywnej przedmiotowego projektu odniesienia do przebiegu granicy rezerwatu przyrody "Napoleonów" w postaci wykazu punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 czy PL-2000 oraz zamieszczenie w osobnym załączniku wykazu tych punktów. Kolejna uwaga dotyczyła konieczności wniesienia poprawek w załączniku mapowym przedstawiającym obszar rezerwatu przyrody "Napoleonów". Wszystkie powyższe uwagi GDOŚ zostały w niniejszym zarządzeniu uwzględnione.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przygotował projekt zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Napoleonów", który stosownie do zapisów art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) określa jego nazwę, położenie, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór. Ponadto zgodnie z przywołanymi wyżej zapisami ustawy o ochronie przyrody projekt takiego aktu winien zostać zaopiniowany przez regionalną radę ochrony przyrody. Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Łodzi w dniu 11.06.2014 r. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) niniejszy projekt został uzgodniony z Wojewodą Łódzkim pismem znak IA-IV.0521.38.2014 z dnia 12.09.2014 r.

Dlatego też zarządzenie spełnia zarówno warunki formalne jak i merytoryczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »