| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Ruda Chlebacz”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Ruda Chlebacz", zwany dalej rezerwatem, stanowi obszar o łącznej powierzchni 12,42 ha, położony na terenie gminy Skierniewice, w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, na terenie Nadleśnictwa Skierniewice, leśnictwa Grabina, obrębu leśnego Skierniewice, jako wydzielenia: 210 a, b, d, 222 a, b, ~c2).

§ 2. 1. Przebieg granicy rezerwatu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia3).

2. Mapę przedstawiającą przebieg granicy rezerwatu zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu łęgu olszowego ze stanowiskiem widłaka wrońca Huperzia selago.

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj - leśny (L);

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - florystyczny (PFl), podtyp - roślin zarodnikowych (rz);

3) ze względu na główny typ ekosystemów: typ - leśny i borowy (EL), podtyp - lasów nizinnych (lni).

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek


Załącznik nr 1 do zarządzenia

PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY "RUDA CHLEBACZ" W POSTACI WYKAZU WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH PUNKTÓW JEJ ZAŁAMANIA WG UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH PL-1992

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia. 2014 r.

Lp.

y

x

1.

583215,1300

458606,1800

2.

583153,1400

458593,5000

3.

583158,5920

458569,5580

4.

583117,2100

458545,2700

5.

583118,0000

458539,2800

6.

583091,6900

458529,6700

7.

583020,2400

458512,0900

8.

582967,5500

458525,4900

9.

582896,7800

458584,1900

10.

582893,7300

458586,7200

11.

582890,6700

458589,2600

12.

582890,6700

458589,2700

13.

582861,6400

458631,7000

14.

582845,4600

458675,5500

15.

582841,6500

458705,3600

16.

582841,3500

458773,0800

17.

582852,8200

458809,2400

18.

582872,8300

458833,8100

19.

582880,9100

458849,8300

20.

582895,6700

458862,7300

21.

582929,5200

458897,8900

22.

582955,4800

458898,3100

23.

583003,4600

458933,5400

24.

583009,0000

458938,3600

25.

583061,6000

458984,1600

26.

583062,4900

458984,9400

27.

583062,2500

458986,0600

28.

583061,7700

458988,2600

29.

583138,0200

458967,7300

30.

583144,2500

458935,5700

31.

583153,4400

458890,7900

32.

583156,0400

458879,6700

33.

583161,7800

458854,1800

34.

583166,2200

458834,1200

35.

583179,1400

458776,3200

36.

583187,0200

458743,4100

37.

583193,6700

458711,5700

38.

583200,4100

458678,2900

39.

583208,3400

458642,1600

40.

583209,0900

458638,9300

41.

583209,7200

458636,0000

42.

583212,4900

458623,2500

43.

583215,1300

458606,1800Załącznik nr 2 do zarządzenia

MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY "RUDA CHLEBACZ" (NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE, LEŚNICTWO GRABINA, OBRĘB LEŚNY SKIERNIEWICE).

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


UZASADNIENIE

Rezerwat przyrody "Ruda Chlebacz" został powołany, zgodnie z zapisami § 10, zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1980 r. Nr 19 poz. 94), które zostało zmienione rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 11/2002 z dnia 11 września 2002 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ruda Chlebacz" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2002 r., Nr 232, poz. 3076). Oznacza to, że ww. rezerwat przyrody został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99 poz. 1079, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 153 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 328 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101), rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stały się formami ochrony w rozumieniu tej ustawy. Niniejsze zarządzenie wynika ze zmian ustawowych, tj. znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która w porównaniu z poprzednio obowiązującą ustawą o ochronie przyrody wprowadziła przede wszystkim zamknięty katalog zakazów bez możliwości ich wyboru dla każdego z rezerwatów z osobna.

Niniejszy akt prawa miejscowego ma charakter porządkujący i wprowadza zmiany mające na celu:

1)ustalenie rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rodzaju, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533),

2)uaktualnienie numeracji oddziałów i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu zgodnie z aktualnym Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skierniewice na lata 2013-2022.

Projekt przedmiotowego zarządzenia został pismem z dnia 9.07.2014 r. znak WPN-I.6200.1.10.2014.DB przesłany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem zaopiniowania. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem z dnia 25.07.2014 r. znak DZP-WO.6200.6.2014.sg wskazała uwagi dotyczące konieczności zamieszczenia w części normatywnej przedmiotowego projektu odniesienia do przebiegu granicy rezerwatu przyrody "Ruda Chlebacz" w postaci wykazu punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 czy PL-2000 oraz zamieszczenie w osobnym załączniku wykazu tych punktów. Kolejna uwaga dotyczyła konieczności wniesienia poprawek w załączniku mapowym przedstawiającym obszar rezerwatu przyrody "Ruda Chlebacz". Wszystkie powyższe uwagi GDOŚ zostały w niniejszym zarządzeniu uwzględnione.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przygotował projekt zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Ruda Chlebacz", który stosownie do zapisów art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.627, z późn. zm.) określa jego nazwę, położenie, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór. Ponadto zgodnie z przywołanymi wyżej zapisami ustawy o ochronie przyrody projekt takiego aktu winien zostać zaopiniowany przez regionalną radę ochrony przyrody. Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Łodzi w dniu 11.06.2014 r. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) niniejszy projekt został uzgodniony z Wojewodą Łódzkim pismem znak IA-IV.0521.40.2014 z dnia 12.09.2014 r.

Dlatego też zarządzenie spełnia zarówno warunki formalne jak i merytoryczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »