Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/17/14 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645; poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j . Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1146) Rada Gminy Moszczenica uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są wszystkie działające na terenie Gminy Moszczenica organizacje i podmioty, o których mowa w § 1.

§ 4. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemnej opinii w danej kwestii dotyczącej działalności statutowej;

2) opinii w wersji elektronicznej;

3) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) ustną do protokołu.

§ 5. 1. Termin wyrażenia opinii to 14 dni od daty zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1.

2. Opinie wyrażone w formie wskazanej w § 3 można składać drogą pocztową , elektroniczną, ustnie do protokołu lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy. O przyjęciu opinii wysłanej pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy:

1) pisemne:

a) drogą pocztową na adres Urzędu Gminy;

b) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy;

2) ustnie do protokołu;

3) w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wójta adres e-mail.

§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie otrzymanych opinii w ramach konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach konsultacji.

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w § 1.

§ 8. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Moszczenica.

§ 9. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.

§ 10. Informacje o wynikach konsultacji podlegają ogłoszeniu w sposób określony w § 5 ust. 1.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr LVI/452/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 351, poz. 3119).

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/14
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 9 grudnia 2014 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres organizacji wnoszącej opinię:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Opinie/uwagi/propozycje zmian do zapisów w projekcie uchwały :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

......................................
miejscowość, data

..........................................................
nazwa organizacji wnoszącej opinię

..........................................................
nazwisko i imię i podpis osoby uprawnionej do wyrażenia opinii w imieniu organizacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe