Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Wieluńskiego

z dnia 8 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok

Tekst pierwotny

Do przedstawienia niniejszego sprawozdania obliguje starostę art. 38 ,,b" ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który mówi: ,,Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym."

W wykonaniu powyższego przedstawiam, co następuje:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim funkcjonuje w oparciu o zapisy art.38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072).

Zarządzeniem Starosty Wieluńskiego nr 38 z dnia 9 czerwca 2011 roku powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 - 2014 w następującym składzie:

1. Andrzej Stępień - Starosta Wieluński - Przewodniczący Komisji;

2. Franciszek Widera - Radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;

3. Jacek Niepiekło - Radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;

4. Dorota Wiatr - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu - osoba powołana przez Starostę;

5. Jacek Młynarczyk - Przewodniczący Rady Gminy Wierzchlas - osoba powołana przez Starostę;

6. Janusz Małyszka - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

w Wieluniu- osoba powołana przez Starostę;

7. Ewa Górna-Rząsa - Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu;

8. nadkom. Mirosław Janicki - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu;

9. podinsp. Robert Glajzner - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 - 2014 r. z głosem doradczym zostały powołane następujące osoby:

1. mł. brygadier Jacek Witkowski - KP PSP Wieluń;

2. Aleksander Owczarek - Starostwo Powiatowe w Wieluniu;

3. Zenon Kołodziej - Starostwo Powiatowe w Wieluniu;

4. Barbara Sułkowska -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu;

5. Tomasz Burchaciński - Powiatowy Inspektor Weterynarii w Wieluniu;

6. Beata Pilarczyk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu;

7. Jarosław Klimas - Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Obsługę administracyjno - biurową Komisji zapewnia Wydział Ogólny Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim obradowała w 2014 r. czterokrotnie.

Na posiedzeniu 17.01.2014 r. omówiono Sprawozdanie Starosty Wieluńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok, które zostało przyjęte.

Podczas obrad Komisji w dniu 07.03.2014 r. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwie publicznym na terenie powiatu wieluńskiego w 2013 r. Z zaprezentowanych danych wynika, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ulega systematycznej poprawie. To między innymi dzięki podejmowanym inicjatywom, prowadzonym programom profilaktycznym i zapobiegawczym poprawił się stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. W dyskusji członkowie Komisji z dużym uznaniem wyrażali się o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i ochronie p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2013 r. Członkowie Komisji z dużym uznaniem wypowiadali się w dyskusji o działaniach PSP w powiecie wieluńskim, o podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach w zakresie popularyzacji zagadnień przeciwpożarowych, prowadzonych ćwiczeniach wspólnie z jednostkami OSP i realizowanych kontrolach. Dzięki temu sukcesywnie poprawia się bezpieczeństwo przeciwpożarowe w naszym powiecie, pożarów jest mniej, mniejsze są także straty materialne z tego tytułu.

Informację o formach wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych przez powiatowe placówki oświatowe na terenie powiatu wieluńskiego przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zenon Kołodziej. W wystąpieniu szczegółowo omówił wszystkie działania organizacyjne, które miały zagwarantować bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od nauki. Nie odnotowuje się w tym czasie zdarzeń i wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. W dużej mierze jest to zasługą tego, że wszystkie ośrodki, które prowadzą akcję zimowego wypoczynku są dobrze przygotowane, spełniają wymogi pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, epidemiologicznego i technicznego oraz gwarantują pełne bezpieczeństwo przebywającym w nich osobom. Zebrani w swoich wypowiedziach koncentrowali się na działaniach prewencyjnych, organizacyjnych i kulturalno - sportowych mających zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek na terenie wieluńskiego powiatu

Podczas posiedzenia w dniu 23.10.2014 r. omówiono przedstawioną przez panią Alicję Krzemień - Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu informację o stanie ciągów pieszo - rowerowych na terenie powiatu wieluńskiego. Następnie pan Andrzej Derkowski - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu o przedstawił informację o realnym zagrożeniu wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wieluńskiego. Przedstawiciele służb wyrazili konieczność wzajemnego informowania się w przypadku wystąpienia jakichkolwiek sygnałów w tym zakresie.

Na posiedzeniu w dniu 29.12. 2014 r. omówiono informację PPISE o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego, którą przedstawiła omawiając szczegółowo podejmowane działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego na terenie powiatu pani Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu. Sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu jest na bieżąco monitorowana. Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Informację PPIWet. ostanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu wieluńskiego przedłożył Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Łuczak. W dyskusji członkowie Komisji z dużym uznaniem wyrażali się o działaniach służb weterynaryjnych na rzecz bezpieczeństwa powiatu pod względem weterynaryjnym.

Stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 przedstawiła Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Alicja Krzemień. Poinformowała, że sprzęt będący w dyspozycji jednostek jest sprawny, zgromadzone zostały zapasy mieszanki piaskowo - solnej. Jeżeli nie będzie, ekstremalnych warunków pogodowych te zabezpieczenia winny wystarczyć do utrzymania przejezdności dróg powiatowych w okresie zimy. Poprawi to bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego. Komisja po dyskusji informację przyjęła.

Przyjęto plan pracy Komisji na 2015 rok.

Komisja pozytywnie oceniła wszystkie działania podejmowane przez kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wieluńskim, które cechuje profesjonalizm i zgodna współpraca, czego wyrazem jest zauważalna ogólna ich poprawa. Podejmowane są działania i przedsięwzięcia, które wnoszą wiele dobrego i skutecznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Poprawia się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zmniejsza się ilość zdarzeń pożarowych, bezpiecznie jest w zakresie weterynaryjnym i sanitarno - epidemiologicznym.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Andrzej Stępień

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe