Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/6/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala,co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę 26.489,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach między działami wydatków w zakresie zadań własnych oraz zwiększniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę 455.223,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 428.734,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, § 3 Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Określa kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości 11.759.913,69 zł,

2. Określa, jako źródło pokrycia deficytu przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.680.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 5.079.913,69 zł".

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, § 4 Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014 otrzymuje brzmienie: "§ 4. 1. Określa przychody budżetu w kwocie 13.585.508,82 zł, z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.680.000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości 6.905.508,82zł.

2. Określa rozchody budżetu w kwocie 1.825.595,13 zł, z tytułu:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 42.029,81 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.783.565,32 zł".

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2, załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku dotyczący planowanych wydatków majątkowych na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2, załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

0,00

25 989,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

2 000,00

0830

Wpływy z usług

0,00

2 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

23 989,00

0830

Wpływy z usług

0,00

22 989,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

1 000,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

500,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

500,00

852

Pomoc społeczna

11,00

11,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

11,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

0,00

11,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

11,00

Razem przesunięcia dochodów

11,00

26 500,00

Per saldo

26 489,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dz.

Rozdz.

Grupa wydatków

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

132 884,00

651 433,00

60016

Drogi publiczne gminne

132 884,00

651 433,00

wydatki majątkowe-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

33 885,00

651 433,00

wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

98 999,00

0,00

758

Różne rozliczenia

238 051,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

238 051,00

0,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie rezerwy ogólnej

118 051,00

0,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

120 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

2 071,00

35 989,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

12 000,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

10 483,00

wydatki bż. - świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

1 517,00

80104

Przedszkola

2 071,00

0,00

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 071,00

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

23 989,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

23 989,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

500,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

500,00

852

Pomoc społeczna

11,00

519,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11,00

0,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

0,00

11,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

11,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

508,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

508,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

2 071,00

85305

Żłobki

0,00

2 071,00

wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

1 280,00

wydatki bż. - świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

791,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

508,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

508,00

0,00

wydatki bż. - świadczenia na rzecz osób fizycznych

508,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

39 307,00

132 492,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

39 307,00

123 492,00

wydatki majątkowe-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 307,00

0,00

wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0,00

123 492,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0,00

9 000,00

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

9 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

35 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

35 000,00

wydatki bż. - dotacje na zadania bieżące

0,00

35 000,00

926

Kultura fizyczna

11 900,00

21 951,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

11 900,00

21 951,00

wydatki majątkowe-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 900,00

21 951,00

Razem zadania własne

424 732,00

879 955,00

Razem per saldo

455 223,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zmiany po stronie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.

Wyszczególnienie

§§

Plan

Kwota zmian

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

Przychody ogółem

13 156 774,82

428 734,00

13 585 508,82

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

6 680 000,00

0,00

6 680 000,00

2

Wolne środki

950

6 476 774,82

428 734,00

6 905 508,82

Rozchody ogółem

1 825 595,13

0,00

1 825 595,13

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

42 029,81

0,00

42 029,81

2

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

992

1 783 565,32

0,00

1 783 565,32


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 grudnia 2014 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

Dz.

Rozdz

Wyszczególnienie

Nakłady ogółem

wydatki majątkowe w roku 2014

wydatki inwestycyjne

zakupy inwestycyjne

dotacje inwestycyjne

zakup udziałów

1

2

3

4

5

6

7

8

600

Transport i łączność

32 895 957,00

11 515 025,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

32 895 957,00

11 515 025,00

0,00

0,00

0,00

Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF

31 219 524,00

9 838 592,00

0,00

0,00

0,00

Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim

651 433,00

651 433,00

0,00

0,00

0,00

Budowa parkingu przy ul. Kopernika

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

Modernizacja dróg miejskich

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 358 620,00

650 228,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 358 620,00

650 228,00

0,00

0,00

0,00

Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym

250 228,00

250 228,00

0,00

0,00

0,00

Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF

1 108 392,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

710

Działalność usługowa

67 289,06

0,00

67 289,06

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

67 289,06

0,00

67 289,06

0,00

0,00

Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Konstantynów Łódzki

67 289,06

0,00

67 289,06

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

373 220,76

64 685,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin

373 220,76

64 685,00

0,00

0,00

0,00

Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim WPF

281 915,00

56 383,00

0,00

0,00

0,00

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego WPF

91 305,76

8 302,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Konstantynów Łódzki

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

35 000,00

30 000,00

5 000,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 2

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

80120

Licea ogólnokształcące

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 312 636,89

1 364 056,69

0,00

0,00

50 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13 357 891,69

1 261 556,69

0,00

0,00

0,00

Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF

13 357 891,69

1 261 556,69

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

954 745,20

102 500,00

0,00

0,00

50 000,00

Budowa farmy fotowoltaicznej

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

Budowa tablicy pamiątkowej na PL. Kościuszki

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim WPF

863 745,20

61 500,00

0,00

0,00

0,00

Zakup udziałów w spółce prawa handlowego

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

152 051,00

103 239,00

48 812,00

0,00

0,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

132 051,00

83 239,00

48 812,00

0,00

0,00

Zakup sprzętu fitness dla CSiR

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

Modernizacja obiektów sportowych Centrum Sportu i Rekreacji

83 239,00

83 239,00

0,00

0,00

0,00

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w CSiR

13 861,00

0,00

13 861,00

0,00

0,00

Zakup i montaż systemu monitoringu w Ośrodku nad Stawem

10 051,00

0,00

10 051,00

0,00

0,00

Zakup szorowarki basenowej

11 900,00

0,00

11 900,00

0,00

0,00

92695

Pozostała działalność

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury sportowej i kulturalnej terenu wokół grodziska Rszew

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

Razem

49 249 774,71

13 752 233,69

151 101,06

0,00

50 000,00

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

13 953 334,75


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na rok 2014

kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

801

Oświata i wychowanie

179 682

0

0

179 682

80104

Przedszkola

102 210

0

0

102 210

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku

30 491

0

0

30 491

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi

45 844

0

0

45 844

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim

25 875

0

0

25 875

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach

0

0

0

0

80120

Licea ogólnokształcące

70 972

0

0

70 972

Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim

70 972

0

0

70 972

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 500

0

0

6 500

Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego

6 500

0

0

6 500

851

Ochrona zdrowia

20 000

20 000

0

0

85195

Pozostała działalność

20 000

20 000

0

0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia

20 000

20 000

0

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 175 883

1 175 883

0

0

92109

Miejski Ośrodek Kultury

768 525

768 525

0

0

Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa

768 525

768 525

0

0

92116

Biblioteka Miejska

407 358

407 358

0

0

Biblioteka Miejska - działalność podstawowa

407 358

407 358

0

0

Razem

1 375 565

1 195 883

0

179 682

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

801

Oświata i wychowanie

1 527 035

1 527 035

0

0

80104

Przedszkola

1 527 035

1 527 035

0

0

Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"

314 580

314 580

0

0

Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"

444 723

444 723

0

0

Niepubliczne przedszkole "Camelot"

265 386

265 386

0

0

Niepubliczne przedszkole "Magnolki"

502 346

502 346

0

0

926

Kultura fizyczna

250 000

0

0

250 000

92695

Pozostała działalność

250 000

0

0

250 000

Kluby sportowe

250 000

0

0

250 000

Razem

1 777 035

1 527 035

0

250 000

OGÓŁEM

3 152 600

2 722 918

0

429 682

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe