Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych polegających na przesunięciu kwoty 24.642 zł z zadania "Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku" oraz z zadania "Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim" na zadanie "Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi".

§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek


Załącznik do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 23 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na rok 2014

kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

801

Oświata i wychowanie

179 682

0

0

179 682

80104

Przedszkola

102 210

0

0

102 210

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku

18 491

0

0

18 491

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi

70 486

0

0

70 486

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim

13 233

0

0

13 233

Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Pabianicach

0

0

0

0

80120

Licea ogólnokształcące

70 972

0

0

70 972

Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim

70 972

0

0

70 972

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 500

0

0

6 500

Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego - metodyk języka polskiego

6 500

0

0

6 500

851

Ochrona zdrowia

20 000

20 000

0

0

85195

Pozostała działalność

20 000

20 000

0

0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia

20 000

20 000

0

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 175 883

1 175 883

0

0

92109

Miejski Ośrodek Kultury

768 525

768 525

0

0

Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa

768 525

768 525

0

0

92116

Biblioteka Miejska

407 358

407 358

0

0

Biblioteka Miejska - działalność podstawowa

407 358

407 358

0

0

Razem

1 375 565

1 195 883

0

179 682

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

801

Oświata i wychowanie

1 527 035

1 527 035

0

0

80104

Przedszkola

1 527 035

1 527 035

0

0

Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"

314 580

314 580

0

0

Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"

444 723

444 723

0

0

Niepubliczne przedszkole "Camelot"

265 386

265 386

0

0

Niepubliczne przedszkole "Magnolki"

502 346

502 346

0

0

926

Kultura fizyczna

250 000

0

0

250 000

92695

Pozostała działalność

250 000

0

0

250 000

Kluby sportowe

250 000

0

0

250 000

Razem

1 777 035

1 527 035

0

250 000

OGÓŁEM

3 152 600

2 722 918

0

429 682

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe