Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1071), oraz art. 6k: ust. 1 pkt. 1, ust. 2a pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lutomiersk.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 10,00 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/201/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe