Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379r. poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00 zł od osoby.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł od osoby.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 3 ust. 2 określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2012 r. wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice


Dariusz Cieślak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe