Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Rusiec

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób w wysokości 18,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od siódmego i kolejnego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób w wysokości 9,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od mieszkańca, dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 7,50 zł miesięcznie.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 od siódmego i kolejnego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób w wysokości 4,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

§ 3. 1. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik w wysokości:

1) 120 l - 44,00 zł;

2) 240 l - 80,00 zł;

3) 1100 l - 175,00 zł;

4) 7500 l - 585,00 zł.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 120 l na odpady pozostałe - 22,00 zł;

2) 240 l na odpady pozostałe - 40,00 zł;

3) 1100 l na odpady pozostałe - 88,00 zł;

4) 7500 l na odpady pozostałe - 490,00 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałych w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 3.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez 1 - 6 osób stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 pkt 1 lub 3.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób stanowić będzie sumę: iloczynu stawki określonej w § 2 pkt 1 lub 3 i liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość od 1 - 6 osób oraz iloczynu stawki w wysokości określonej w § 2 pkt 2 lub 4 i ilości mieszkańców powyżej szóstej osoby zamieszkujących nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 pkt 1 lub 2.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3 i 5 określa odrębna uchwała.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/215/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe