Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Rawskiego

z dnia 19 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Tekst pierwotny

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zadania Komisji określone zostały w art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.). Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie rocznego planu pracy. Zgodnie z planem pracy na 2014 r. Komisja odbyła cztery posiedzenia, po jednym w każdym kwartale, ponadto w miesiącu sierpniu członkowie Komisji uczestniczyli jako obserwatorzy w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych i Obrony Cywilnej "Rawa 2014"

1. Na posiedzeniu w marcu 2014 roku zapoznano się z informacjami za rok 2013 w zakresie:

1) bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) bezpieczeństwa pożarowego ;

3) bezpieczeństwa sanitarnego;

4) bezpieczeństwa weterynaryjnego;

5) bezpieczeństwa budowlanego - na terenie powiatu rawskiego. Informacje wraz z wnioskami przedstawili komendanci i inspektorzy służb. Komisja pozytywnie oceniła działania powiatowych służb, inspekcji i straży na rzecz bezpieczeństwa w powiecie rawskim.

2. W miesiącu czerwcu 2014 roku Komisja wysłuchała informacji o przygotowaniach służb, inspekcji i straży do akcji "Bezpieczne wakacje". Komisja pozytywnie oceniła zakres planowanych działań, mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.

3. W dniu 20 sierpnia 2014 r. Komisja uczestniczyła w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych i Obrony Cywilnej pod kryptonimem "Rawa 2014". Organizatorem ćwiczeń był Starosta Rawski - Szef Obrony Cywilnej Powiatu. Tematem ćwiczeń było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Ćwiczenia przebiegały bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym planem. W trakcie trwania ćwiczeń zaobserwowano zgranie i elastyczność w wypracowywaniu decyzji wśród podmiotów ćwiczących. Świadomość odpowiedzialności i poziomu powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami ćwiczącymi daje możliwość lepszego planowania, przygotowania i reagowania na sytuacje kryzysowe na każdym szczeblu (gmina, powiat, województwo). Służy także doskonaleniu funkcjonowania struktur obronnych i obrony cywilnej na terenie powiatu.

4. W miesiącu wrześniu Komisja oceniała sytuację na drogach w powiecie i działania podejmowane w tym zakresie przez policję rawską. Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie za 8 miesięcy 2014 roku. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili informacje przedłożone przez Komendanta Powiatowego Policji, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

5. W grudniu 2014 roku Komisja wysłuchała sprawozdania Dyrektora AMG Centrum Medyczne Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej o pomocy medycznej udzielanej mieszkańcom powiatu rawskiego. Dyrektor przedstawił także Komisji informację o planowanych zmianach w organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa łódzkiego. Na posiedzeniu omówiono również projekt planu pracy Komisji na rok 2015.

6. W przedłożonym sprawozdaniu w sposób syntetyczny przedstawiono ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku. Działalność Komisji służy lepszemu współdziałaniu powiatowych służb, inspekcji i straży w wykonywaniu nałożonych zadań, a co za tym idzie ciągłemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego.

Starosta Rawski


Józef Matysiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe