Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Zgierskiego

z dnia 15 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu Zgierskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za rok 2014. W oparciu o art. 38a ust. 1 i ust. 5, w związku z art. 38a ust 9 ww. ustawy, Zarządzeniem Nr 120.1.2014 Starosty Zgierskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego, zwana w dalszej części sprawozdania Komisją. Skład Komisji powołanej przedmiotowym zarządzeniem, w ciągu roku kilkakrotnie ulegał zmianie. Ostatecznie przedstawia się on następująco:

1) Bogdan Jarota- Starosta Zgierski (Przewodniczący Komisji),

2) Michał Pilarski- Radny Powiatu Zgierskiego,

3) Słamomierz Janiszewski- Radny Powiatu Zgierskiego,

4) Iwona Lewandowska- Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu,

5) Robert Śniecikowski- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu,

6) Krzysztof Zieliński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu,

7) Beata Świątczak- Kierownik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Rejon Zgierz,

8) Andrzej Jeziorski- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu.

Do uczestnictwa w pracach Komisji został także wskazany - przez Prokuratora Okręgowego - Prokurator Rejonowy w Zgierzu. Na wszystkie posiedzenia Komisji zapraszano przedstawicieli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu. Ponadto na wybrane posiedzenia zapraszano także Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu, kierowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oraz inne osoby, z racji pełnionych funkcji, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie Powiatu Zgierskiego.

Przedmiotowa Komisja utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W roku 2014 odbyły się cztery posiedzenia w następujących terminach:

1) 31 marca,
2) 03 czerwca,
3) 23 września,
4) 17 grudnia.

W trakcie posiedzeń Komisja dokonywała m. in. aktualnej oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Powiatu Zgierskiego.

Na wstępie posiedzenia w dniu 31 marca poinformowano jego uczestników o zmianie w składzie Komisji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.19.2014 Starosty Zgierskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.1.2014 Starosty Zgierskiego z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Zgierskim. Związane to było ze zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu.

W dalszej części posiedzenia Komisji zapoznano zebranych ze "Sprawozdaniem Starosty Zgierskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za rok 2013".

Następnie omówiony został zakres działania Komisji na rok 2014, wynikający z przyjętego "Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego na rok 2014".
Posiedzenie odbyte w dniu 03 czerwca, w którym (z uwagi na tematykę) udział wzięli
m. in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu, Naczelnik Wydziału Komunikacji oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Zgierzu, poświęcone było w głównej mierze omówieniu stanu bezpieczeństwa i porządku, jak również przeanalizowaniu miejsc szczególnie niebezpiecznych w ruchu drogowym na terenie Powiatu Zgierskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu przedstawiła zebranym szczegółowe dane statystyczne dotyczące przestępczości, informując jednocześnie, że w I kwartale roku 2014 (w porównaniu do I kwartału roku 2013) odnotowano niewielki wzrost dynamiki zagrożenia przestępczością, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw. Z przedstawionej informacji wynika, że w powiecie nastąpił spadek przestępstw drogowych, co nie oznacza jednak radykalnej poprawy bezpieczeństwa. Spadek ten spowodowany jest zmianą przepisów prawa, której dokonano w ostatnim kwartale 2013 r., co spowodowało wyłączenie nietrzeźwych rowerzystów z kategorii przestępstw. Odnotowano także wzrost interwencji publicznych oraz ilości osób zatrzymanych na gorącym uczynku, co świadczy o znacznej skuteczności policji. Nawiązując do procedury tzw. "NIEBIESKIEJ KARTY" poinformowano, że w I kwartale roku 2014 (w porównaniu do I kwartału roku 2013) odnotowano znaczny wzrost postępowań związanych z tą procedurą, przy jednoczesnym spadku interwencji domowych. Wzrost postępowań związanych z powyższą procedurą spowodowany jest zmianą przepisów, mianowicie wydłużeniem czasookresu opieki nad osobami poszkodowanymi w wyniku przemocy w rodzinie (procedury takiej nie można wcześniej zakończyć, pomimo ustania przyczyny agresji w danej rodzinie).

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu przedstawiając analizę miejsc szczególnie niebezpiecznych w ruchu drogowym na terenie powiatu, zwróciła uwagę na miejsca najbardziej zagrożone.

Następnie zwrócono się z prośbą do przedstawicieli urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Zgierskiego o informowanie (zarówno policji, jak i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu) o wszystkich organizowanych imprezach masowych, czy też zgromadzeniach, w tym o ewentualnej konieczności zabezpieczenia przez policję organizowanych zgromadzeń publicznych.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na miejsce szczególnie niebezpieczne oraz inne zagrożenia w ruchu drogowym, którymi są:

1) okolice szkół - przejścia dla pieszych,

2) przejazdy kolejowe,

3) kolizje drogowe w związku z włączeniem dróg gminnych do dróg powiatowych, bez dokonywania żadnych uzgodnień,

4) organizowanie różnego rodzaju imprez na drogach.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie, zapoznając jednocześnie zebranych z rodzajami zagrożeń i przyczynami ich powstawania. Poinformował także, że w I kwartale roku 2014 (w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013) nastąpił znaczny wzrost ilości zdarzeń pożarowych, na który głównie wpływ miała pogoda (pożary traw). Jednocześnie poinformowano również, że w omawianym okresie ilość interwencji w zakresie miejscowych zagrożeń, na które składają się wypadki drogowe, utrzymuje się na podobnym poziomie.

Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu, mając na względzie tematykę dotyczącą bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu, omówił zasady realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współdziałania Zespołów Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Zgierskim. Omówiono również fazy zarządzania kryzysowego, zwracając uwagę, że głównym zadaniem samorządów jest realizacja zadań w zakresie fazy zapobiegania, przygotowania i odbudowy (jeżeli powstaną zniszczenia), natomiast w fazie reagowania to służby ratownicze, inspekcje i straże (jako instytucje państwowe) są podmiotami wiodącymi i odpowiedzialnymi za sprawne prowadzenie działań ratowniczych.

Na posiedzeniu w dniu 23 września Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu na wstępie swojej wypowiedzi poinformowała, że w omawianym okresie (tj. w I półroczu 2014 r.) nie stwierdzono żadnych chorób zakaźnych na terenie Powiatu Zgierskiego, jednakże na bieżąco prowadzony jest monitoring chorób zakaźnych u zwierząt na terenie całego powiatu (tj. na fermach: drobiu, trzody chlewnej oraz bydła). Odniesiono się również do 2 chorób, które najczęściej są poruszane w temacie bezpieczeństwa, mianowicie: wścieklizna
oraz salmonelloza, których nie odnotowano na terenie Powiatu Zgierskiego.


W dalszej części posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu nawiązała do afrykańskiego pomoru świń (ASF), który jest chorobą trzody chlewnej, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Poinformowano, że do dnia 23 września 2014 r. w Polsce stwierdzono 14 przypadków ASF u dzików
oraz 2 przypadki wykryte w gospodarstwach hodujących trzodę chlewną (w 2013 r. przypadków ASF w Polsce nie stwierdzono). Wszystkie przypadki tej choroby zostały stwierdzone na Podlasiu, gdzie wdrożono zwalczanie tej choroby. Poinformowano zebranych, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu prowadzi, na terenie powiatu, działania informacyjne dot. afrykańskiego pomoru świń, mające na celu zastosowanie środków bioasekuracji (czyli niewpuszczenia tego wirusa do stada).

Po omówieniu działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zgierzu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu na wstępie swojej wypowiedzi poinformował, że wyniki działań podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu, w omawianym okresie (zarówno I półrocza 2013 r oraz I półrocza 2014 r.), można ocenić pozytywnie (pomyślnie). Następnie omówiono stan sanitarno-epidemiologiczny w placówkach służby zdrowia w Powiecie Zgierskim, informując, że kilka placówek posiada decyzje sanitarne do wykonania. Nadmieniono, że w roku 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu podejmowała dwukrotnie działania związane ze środkami zastępczymi (dopalaczami), które dotyczyły 2 podmiotów prowadzących taką działalność. Omawiając powyższe przedstawiono ocenę stanu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego w Powiecie Zgierskim.

Na wstępie posiedzenia w dniu 17 grudnia poinformowano zebranych o nowo powołanych Członkach Komisji, którymi są dwaj Radni Powiatu Zgierskiego.

Następnie Skarbnik Powiatu Zgierskiego zapoznała zebranych z projektem budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2015, w części dotyczącej bezpieczeństwa. Poinformowano, że w przedmiotowym projekcie została utworzona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 220.000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Poinformowano także, że w omawianym projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla starostwa, co spotkało się z wyjątkową aprobatą ze strony Z-cy Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu. Nadmieniono, że w powyższym projekcie budżetu uwzględniono 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu.

Następnie biorący udział w posiedzeniu zostali zapoznani z oceną zagrożenia katastrofami budowlanymi na terenie Powiatu Zgierskiego. Z przedstawionej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu informacji wynika, że do końca listopada 2014 r. nie odnotowano żadnej katastrofy budowlanej. Stwierdzono, że katastrofy budowlane są jednym z wielu punktów zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie. Poinformowano, że zgodnie z dyspozycją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu prowadził kontrole dróg w Powiecie Zgierskim, w wyniku czego stwierdzono, że stan dróg nie jest najgorszy. Podkreślono, że istnieje możliwość wyegzekwowania od użytkowników dróg właściwego ich eksploatowania (chodzi o ciężki transport po drogach do tego nie przystosowanych).

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu poinformował, że prowadzone
są na drogach kontrole, dotyczące ładowności samochodów użytkujących poszczególne drogi.

Omawiając tematykę związaną z obiektami, mając na uwadze zły stan techniczny niektórych nieruchomości, poproszono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu o przygotowanie i przedstawienie,
na następnym posiedzeniu Komisji (tj. w I kwartale 2015 r.), koncepcji związanej ze wstępnym gromadzeniem informacji nt obiektów budowlanych, na terenie Powiatu Zgierskiego, stanowiących potencjalne zagrożenie.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu przedstawił informację o aktualnym stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Zgierskiego. Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani z danymi statystycznymi dotyczącymi przestępczości, jak również przedsięwzięciami realizowanymi przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu w zakresie działań prewencyjnych. Poinformowano, że w roku 2014 (w porównaniu z rokiem 2013) nastąpił znaczny spadek ilości wszczętych postępowań przygotowawczych. Odnotowano również duży spadek przestępczości ogólnej. W przypadku przestępczości kryminalnej w poszczególnych kategoriach odnotowano spadek tych przestępstw, przy jednoczesnym wzroście ich wykrycia. Jeśli chodzi o przestępczość nieletnich to nastąpił nieznaczny wzrost czynów popełnianych przez te osoby. Nawiązano także do problemu przemocy w rodzinie, w przypadku której stosowano procedurę tzw. "NIEBIESKIEJ KARTY", informując o dużej ilości takich przypadków. Szczegółowo omówiono tematykę dotyczącą zniesienia dyżurów całodobowych w Komisariatach na terenie Powiatu Zgierskiego. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu poinformował,
że wprowadzona reorganizacja nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż nie ma żadnego wpływu na służbę zewnętrzną (pełnioną w terenie). Podkreślono, że obecnie skraca się czas kierowania patrolu
na zdarzenie.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z projektem planu pracy Komisji na rok 2015. Po uwzględnieniu poprawki, zaproponowanej przez Radnego Powiatu Zgierskiego, plan pracy Komisji
na rok 2015 został przyjęty jednogłośnie.

Starosta Zgierski


Bogdan Jarota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe