| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Piotrkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Piotrkowskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piotrkowskiego (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 384,poz.3350), zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr XV/119/12 z dnia 28 marca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2012 r.,poz. 1495) i Nr XXV/200/13 z dnia 26 lutego 2013 r.(Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2013 r.,poz.2080) wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 statutu otrzymuje brzmienie:

Organami Powiatu są:

1) Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej Radą;

2) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej Zarządem.";

2) §12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. .Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad powiatów na obszarze kraju.";

3) w §25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. .Uchwałę o wyborze przewodniczącego rady, podjętą na pierwszej sesji nowo wybranej rady powiatu, podpisuje przewodniczący obrad - radny senior.";

4) §51 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

a) "§51.2. W skład zarządu wchodzą: Starosta Powiatu Piotrkowskiego jako jego przewodniczący, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. ",

b) " §51.3. Etatowymi członkami zarządu są starosta i wicestarosta.";

5) w §58 ust.2 skreśla się pkt 3 - "Dom Dziecka w Sulejowie", a pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację;

6) załącznik Nr 1 do statutu - Mapa Powiatu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim


Paulina Dziadczyk


Załącznik do Uchwały Nr V/30/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »