| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Łódzkiego; Zarządu Powiatu Brzezińskiego

z dnia 23 stycznia 2015r.

W dniu 23 stycznia 2015 r. na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.[1])) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[2])), w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[3])), zawiera się porozumienie pomiędzy: Powiatem Brzezińskim, reprezentowanym przez :

1. Starostę Pana Edmunda Koteckiego

2. Wicestarostę Pana Romana Sasina


a

Wojewodą Łódzkim - Panią Jolantą Chełmińską,

na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

§ 1. 1. Wojewoda Łódzki powierza Powiatowi Brzezińskiemu wykonanie w 2015 r. niżej wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.[4])):

1) zawieranie umów z podmiotami leczniczymi na przeprowadzenie badań specjalistycznych, zgodnie z art. 30 ust. 4, 4a i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2) wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich za udział w pracach tych komisji poza godzinami ich pracy zawodowej oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin zakończenia kwalifikacji wojskowej, rzeczowe zakończenie realizacji zadania tj. do dnia 20 marca 2015 r.

3. Termin wykorzystania dotacji celowej obejmujący m.in. regulowanie płatności z tytułu wystawionych faktur VAT oraz rachunków następuje 30 dni po zakończeniu rzeczowym zadania tj. po dniu 20 marca 2015.

§ 2. 1. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia przeznacza się w 2015 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dotację celową w kwocie 6 000 zł (sześć tysięcy złotych), w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 3. 1. Powiat Brzeziński przedstawi Wojewodzie Łódzkiemu (do WBiZK) szczegółową informację wraz z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej i kompletem dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego, na zadania wymienione w § 1 porozumienia, w terminie 15 dni licząc od dnia wykonania zadania określonego w § 1 ust. 3 porozumienia.

2. Kwota niewykorzystanej części dotacji podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 15 dni licząc od dnia wykonania zadania określonego w § 1 ust. 3 na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 - województwo łódzkie prowadzonym w NBP O/O w Łodzi Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.

3. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka otrzymująca dotację celową zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 4. 1. Starosta Brzeziński odpowiada za zgodną z prawem realizację wymienionych w porozumieniu zadań.

2. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawuje Wojewoda.

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań związanych z kwalifikacją wojskową sprawuje Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

4. Wojewoda Łódzki na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie przeprowadza kontrolę w zakresie sposobu wykorzystania udzielonej dotacji celowej. Kontrola ta może polegać m.in. na przeprowadzeniu przez uprawnionych pracowników Wojewody Łódzkiego w każdym czasie i miejscu, kontroli realizacji zadań określonych w treści niniejszego porozumienia oraz dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykorzystania dotacji. Kontrola odbywa się w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

§ 5. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w razie nienależytego wykonania postanowień porozumienia.

2. Zmiany warunków niniejszego porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 6. 1. Porozumienie wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania przez obie strony.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 7. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

Starosta Brzeziński


Edmund Kotecki


Wicestarosta Brzeziński


Roman Sasin

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407, 1445, z 2013 r. poz. 852, 1355, z 2014 r. poz. 619, 773, 1198.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »