Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/29/15 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze oznaczonej numerami działek: 152, 151/1, 237/1, 234/1, 233/1, 226/1, 227/1, 139/2, 150/2, 149/2, 147/8, 148/5 obręb 31 nazwę Jagodowa

§ 2. Załącznik Nr 1 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/29/15
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe