Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2015

Tekst pierwotny

Zawarte na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej i uchwały Nr XXXVII/313/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobroń do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej pomiędzy:

Miastem Pabianice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Grzegorza Mackiewicza

a

Gminą Dobroń, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobroń - Pana Roberta Jarzębaka.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia są zasady kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

§ 2. 1. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z siedzibą przy ul. Cichej 24 w Pabianicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, przeznaczonym dla 30 uczestników, będących mieszkańcami miasta Pabianic w wieku od 10 do 45 lat z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczoną niepełnosprawnością.

2. W przypadku wolnych miejsc uczestnikiem Ośrodka może być osoba z terenu Gminy Dobroń, spełniająca pozostałe kryteria określone w ust. 1.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pobytu dziennego w Ośrodku, spełniająca kryterium wieku lub jej opiekun prawny zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) podania/wniosku o przyznanie pobytu dziennego w Ośrodku,

2) zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Ośrodka,

3) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, kwalifikującego do przyznania pobytu dziennego w Ośrodku,

4) zaświadczenia od lekarza specjalisty (rehabilitant, ortopeda) ze wskazaniamii wytycznymi do rehabilitacji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Ośrodka,

5) w przypadku osób objętych obowiązkiem szkolnym - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

6) opinii psychologicznej z ostatniej placówki w której przebywała osobaubiegająca się o przyznanie pobytu dziennego w Ośrodku.

2. Po zgromadzeniu ww. dokumentacji uprawniony pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o przyznanie pobytu dziennego w Ośrodku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4. 1. Skierowanie do Ośrodka następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu na czas określony w decyzji, nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło skierowanie.

2. Decyzja o skierowaniu musi określać odpłatność uczestnika, wynikającą z tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Porozumienia oraz następujące informacje:

1) opłaty za pobyt w Ośrodku uczestnik zobowiązany jest wnosić do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice lub na rachunek bankowy o numerze: 57 1560 0013 2671 3202 4000 0006,

2) zwalnia się uczestnika z odpłatności za pobyt w Ośrodku za dni nieobecności spowodowane pobytem uczestnika w szpitalu lub inną usprawiedliwioną przyczyną, przekraczającą 7 dni roboczych, pod warunkiem poinformowania Kierownika Ośrodka o nieobecności, najpóźniej w drugim jej dniu.

3. Podstawę wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 stanowi dokumentacja określona w § 3.

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu musi uzyskać pisemną informację z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, że Ośrodek dysponuje wolnym miejscem.

§ 5. 1. Jako podstawę ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku jednego uczestnika przyjmuje się średni koszt wynikający z kalkulacji kosztów sporządzony przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, który wynosi 1.865,24 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 24/100) miesięcznie i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Gmina Dobroń zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu mieszkańców Gminy Dobroń w Ośrodku, ponoszonych przez Miasto Pabianice, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami pobytu uczestnika w Ośrodku a wnoszoną przez niego odpłatnością z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Należność, o której mowa w ust. 1 i 2 będzie ustalona przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i płacona przez Gminę Dobroń przelewem na rachunek bankowy Miasta Pabianic za pośrednictwem rachunku bankowego Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach 57 1560 0013 2671 3202 4000 0006 w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej przez Gminę Dobroń.

4. Nota, o której mowa w ust. 3 wystawiana będzie w okresach miesięcznych, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

§ 6. O skierowaniu uczestnika zamieszkałego na terenie Gminy Dobroń do Ośrodka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, przesyłając kopię decyzji administracyjnej oraz kopie dokumentów stanowiących podstawę jej wydania.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, decyzje wydane w oparciu o to porozumienie realizowane będą do dnia jego rozwiązania.

§ 8. Niniejsze porozumienie nie reguluje kwestii transportu uczestnika Ośrodka, będącego mieszkańcem Gminy Dobroń.

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10. Wykonanie Porozumienia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 dla każdej ze stron oraz po 1 dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i 1 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Wójt Gminy Dobroń


Robert Jarzębak

Prezydent Miasta Pabianic


Grzegorz Mackiewicz


Załącznik do Porozumienia
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Kryteria ponoszenia odpłatności za pobyt dzienny w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dochód według kryterium
dochodowego ustawy o pomocy
społecznej w %

Miesięczna odpłatność za pobyt w

Dla osoby samotnie
gospodarującej

Dla osoby w rodzinie

do 200%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 200 % do 300 %

26 zł

39 zł

powyżej 300 % do 400 %

52 zł

78 zł

powyżej 400 % do 500 %

78 zł

130 zł

powyżej 500 %

104 zł

156 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe