Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie nadania dotychczasowemu Ośrodkowi Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy nazwy Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy i nadania mu statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594, poz 645, poz. 1318 z 2014r. poz 379 i 1072 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz.423) uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2015 roku Ośrodek Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy otrzymuje nazwę Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.

§ 2. Nadać Regionalnemu Centrum Kultury w Drzewicy statut, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/79/2003 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004 r. Nr 33, poz. 336).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy i umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2014
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

STATUT REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY

§ 1. 1. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy jest instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną.

2. Organizatorem Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest Gmina i Miasto Drzewica.

3. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zmian.);

2) ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn. zmian.).

§ 2. Instytucja kultury pod nazwą Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy ma osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3. 1. Siedzibą Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest miasto Drzewica, ul. Stawowa 27A.

2. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy może używać nazwy w skrócie RCK.

3. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy prowadzi swą działalność na terenie gminy i miasta Drzewica oraz regionu opoczyńskiego.

§ 4. 1. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy prowadzi działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy w szczególności:

1) organizowanie spektakli teatralnych, koncertów;

2) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;

3) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;

6) promocja kultury regionalnej i lokalnych twórców ludowych;

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;

8) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

9) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

11) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

12) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

13) organizowanie innych imprez o charakterze kulturalnym.

3. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną

§ 5. 1. Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy. Regulamin ustala Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 6. Organizację wewnętrzną Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy określa Regulamin Organizacyjny nadawany w drodze Zarządzenia przez Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

§ 7. 1. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Źródłami finansowymi działalności Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy są:

1) dotacja Organizatora:

a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów;

2) wpływy z własnej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego;

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych;

5) inne źródła.

3. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.

4. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 8. 1. Podstawą działalności Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy wykonuje zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przestawieniach teatralnych, imprezach artystycznych i rozrywkowych.

§ 9. Nadanie Statutu oraz jego zmiana następuje w drodze uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 10. Organizator może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zlikwidować Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe