Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art.6j ust. 1 pkt 1 oraz art.6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości:

a) 7,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 10,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Traci moc uchwała uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe