Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pęczniew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.

2. Zarządza się pobór od osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

4. Wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana będzie w kasie lub na rachunek bankowy po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej pobranej raty podatku w terminie 21 dni od dnia dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Pęczniew (zm. Uchwała Nr XXXII/191/2013 z dnia 17 maja 2013 roku).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych


Załącznik do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 10 lutego 2015 r.

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

Ryczałt za pobór raty podatku
brutto w

% od zainkasowanych kwot

1.

Lubiatowski Lech

Borki Drużbińskie

300,00

3,0

2.

Sobczak Mieczysław

Brodnia

350,00

4,0

3.

Borczyk Mirosław

Brodnia Kolonia

300,00

3,0

4.

Grzybowska Agata

Brzeg

350,00

3,0

5.

Nowak Jacek

Drużbin

320,00

3,0

6.

Krasińska Anna

Dybów

300,00

3,0

7.

Kobryń Bożenna

Ferdynandów

300,00

4,0

8.

Wdowiak Marian

Jadwichna

300,00

4,0

9.

Rojek Józef

Kraczynki

300,00

3,0

10.

Jaruga Roman

Księże Młyny

300,00

4,0

11.

Mintus Stanisław

Księża Wólka

300,00

3,0

12.

Deka Zbigniew

Lubola

350,00

3,0

13.

Nastarowicz Bronisław

Osowiec

300,00

7,0

14.

Szymczak Zbigniew

Pęczniew

450,00

4,0

15.

Motylewska Anna

Popów

300,00

3,0

16.

Górska Krystyna

Przywidz

300,00

4,0

17.

Bekalarczyk Krzysztof

Rudniki

350,00

3,0

18.

Wyderka Elżbieta

Siedlątków

300,00

3,0

19.

Durka Iwona

Wola Pomianowa

300,00

3,0

20.

Krawczyk Dominik

Zagórki

300,00

3,0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe