| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 4/2015 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5866), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 886);

2) uchwałą Nr LVII/726/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2326);

3) uchwałą Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 62).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 i §3 uchwały Nr LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 886), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia oraz podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

2. Powyższa zmiana obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie.";

2) §2 i §3 uchwały Nr LVII/726/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2326), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia oraz podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.";

3) §3 i §4 uchwały Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 62), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.".

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/2015
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIX/330/12
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz.236), art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173, 1529, z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. poz. 1051) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, nr 238 poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 1a. [1]) 1. W środkach lokalnej komunikacji autobusowej honoruje się wspólne bilety aglomeracyjne imienne 30-dniowe i 90-dniowe, na podstawie zawartych umów i porozumień, uwzględniające rabaty marketingowe od opłat za usługi przewozowe, o których mowa w § 1.

2. Rabat marketingowy dla biletu 90-dniowego, o którym mowa w ust. 1, udziela się w odniesieniu do cen biletów 3-miesięcznych.

3. Zasady funkcjonowania biletów, o których mowa w ust. 1, określi szczegółowo umowa lub porozumienie międzygminne zawarte przez Prezydenta Miasta Pabianic, po uzyskaniu pozytywnej opinii merytorycznej Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach.

§ 2. Ustala się opłatę za przewóz psa w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz osób, właściwej dla danej linii.

§ 3. Ustala się dwie strefy taryfowe:

1) strefa miejska, to obszar jednej gminy, wyznaczony przystankami strefowymi na terenie którego wykonywane są usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej. W strefie miejskiej obowiązują bilety jednostrefowe;

2) strefa podmiejska to obszar dwóch lub więcej gmin wyznaczony przystankami strefowymi na terenie którego wykonywane są usługi przewozowe w lokalnej komunikacji autobusowej. W strefie podmiejskiej obowiązują bilety dwustrefowe;

3) przejazd jednostrefowy odbywa się bez przekroczenia granicy strefy;

4) przejazd dwustrefowy odbywa się z przekroczeniem granicy strefy.

§ 4. Granice stref wyznaczają następujące przystanki strefowe:

- Wspólna/Łukowa- kierunek Kudrowice

- Wspólna/Łukowa- kierunek Waltera-Jankego

- Lutomierska/Zajezdnia MZK- kierunek Waltera-Jankego

- Zajezdnia MZK- kierunek Górka Pabianicka

- Szkolna/Rypułtowicka- kierunek Ksawerów

- Rypułtowicka 48- kierunek Waltera-Jankego

- Jutrzkowicka 129- kierunek Pawlikowice

- Jutrzkowicka 130- kierunek Sikorskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP

- Wola Zaradzyńska Hubala 2- kierunek Rzgów, Guzew

- Rzgowska / Zaradzyńska- kierunek Dworzec PKP

§ 5. 1.[2]) Bilet jednorazowy, jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od momentu skasowania do zakończenia kursu tego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 11.

2.2) Bilet jednorazowy, dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej i podmiejskiej wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od momentu skasowania do zakończenia kursu tego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 11.

3. Bilet czasowy, 24-godzinny, jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania do końca upływu czasu jaki został określony na bilecie.

4. Bilet czasowy, 24-godzinny, dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania do końca upływu czasu jaki został określony na bilecie.

5. Bilet okresowy, imienny, jednostrefowy upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy.

6. Bilet okresowy, imienny, dwustrefowy upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.

7. Bilet okresowy na okaziciela, jednostrefowy upoważnia osobę posiadającą bilet do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy.

8. Bilet okresowy na okaziciela, dwustrefowy upoważnia osobę posiadającą bilet do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.

9. Bilet okresowy seniora upoważnia pasażera na rzecz którego został wystawiony do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.

10. [3]) Wspólny bilet aglomeracyjny, o którym mowa w § 1a, upoważnia osobę, na rzecz której został wystawiony, do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref.

11.3) Bilet jednorazowy:

1) skasowany na przystanku 15 Pułku Piechoty "Wilków"/Park Wolności (przystanek nr 2) zachowuje ważność na najbliższy kurs od krańcówki 15 Pułku Piechoty Wilków (przystanek nr 1) do krańcówki Waltera-Jankego (przystanek nr 135) lub do krańcówki Dworzec PKP (przystanek nr 9);

2) skasowany w autobusie dojeżdżającym do krańcówki 15 Pułku Piechoty "Wilków" (przystanek nr 1) przed dojazdem do przystanku 15 Pułku Piechoty "Wilków"/Park Wolności (przystanek nr 2), zachowuje ważność do przystanku Wiejska/Łaska (przystanek nr 153);

3) skasowany w autobusie dojeżdżającym do krańcówki Piłsudskiego (przystanek nr 103) przed dojazdem do niej, zachowuje ważność do przystanku św. Jana/Partyzancka" (przystanek nr 124).

§ 6. 1. Wprowadza się sprzedaż biletów czasowych, 24-godzinnych w autobusach komunikacji lokalnej w wysokości: 8,20 zł za bilet normalny w jednej strefie i 4,10 zł za bilet ulgowy w jednej strefie oraz 11,80 za bilet normalny w dwóch strefach i 5,90 zł za bilet ulgowy w dwóch strefach.

2. Wprowadza się sprzedaż biletów jednorazowych w autobusach komunikacji lokalnej w wysokości: 3,00 zł za bilet jednorazowy, normalny w jednej strefie i 1,50 zł za bilet jednorazowy, ulgowy w jednej strefie zł oraz 4,20 zł za bilet jednorazowy normalny w dwóch strefach i 2,10 zł za bilet jednorazowy, ulgowy w dwóch strefach.

3. Sprzedaż biletów wymienionych w §6 ust. 1 i 2 odbywa się wyłącznie za odliczoną kwotę.

4. Brak możliwości dokonania zakupu biletu w autobusie nie zwalnia pasażera od obowiązku posiadania biletu na przejazd.

§ 7. 1.[4]) Organizator lokalnej komunikacji autobusowej zobowiązany jest zorganizować sprzedaż biletów tak, aby były one ogólnie dostępne.

2. Bilety okresowe można nabywać na miesiąc bieżący lub następny.

3. [5]) Organizator zobowiązany jest do rozpoczęcia przedsprzedaży biletów wg nowych opłat na 1 tydzień kalendarzowy przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.

4. [6]) Osobom, które kupiły bilet okresowy i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego, nie przysługuje prawo do zwrotu ceny, bądź jej części zakupionego biletu.

§ 8. Podróżny obowiązany jest skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

§ 9. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej przysługuje:

1

posłom i senatorom RP

ustawa z dnia 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.)

legitymacja senatorska lub poselska

2

inwalidom wojennym i wojskowym

ustawa z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.)

legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego

3

osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunom w czasie podróży

uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie

4[7])

dzieciom i młodzieży w wieku do lat 24 z powodu niepełnosprawności, w drodze z domu do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i z tej placówki do domu wraz z opiekunem;

ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
uchwała nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18.12.2014 r.

1) orzeczenie o niepełnospra-wności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub le-gitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia.
Dokumenty pkt 1-4 są ważne wraz z dokumentem potwier-dzającym tożsamość.
Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu dla opiekuna po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko przysługuje wyłącznie na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania - placówka oświatowa lub rehabilitacyjna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę rehabilitacyjną określającego trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzory zaświadczeń stanowią załącznik do uchwały)

5

niewidomym i ociemniałym
oraz ich przewodnikom

uchwała Nr XL/494/13
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16 maja 2013 r.

legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych lub legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełno-sprawności z symbolem 04-O lub orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia bądź wojskowej komisji lekarskiej lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku - ww. dokumenty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

6

uczniom realizującym obo-wiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opie-kunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły

ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

ważna legitymacja szkoły specjalnej

7

dzieciom przed ukończeniem
4 lat

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument stwierdzający wiek dziecka

8

umundurowanym funkcjo-nariuszom Policji Państwowej i Straży Miejskiej

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

ważna legitymacja służbowa

9

kombatantom i wdowom po kombatantach

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej

10

honorowym dawcom krwi, którzy oddali ponad 20 litrów krwi

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

legitymacja Zasłużonego Hono-rowego Dawcy Krwi z pieczęcią upoważniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją auto-busową wraz z dokumentem tożsamości

11

osobom po ukończeniu 72 roku życia

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument tożsamości ze zdjęciem

12[8])

młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjal-nych od 18 roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddającej systematycznie krew, tj. mężczyznom na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobietom na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi

uchwała LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r.

legitymacja szkolna wraz z legitymacją honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa (określającą termin ostatniego oddania krwi)

§ 10. Uprawnienie do korzystania z jednorazowych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej ze zniżką 50% przysługuje:

1

dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponad-podstawowej lub ponad-gimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

ważna legitymacja szkolna

2[9])

studentom studiów wyższych

ustawa z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); uchwała Nr XXIX/330/ 12 Rady Miejskiej w Pabiani-cach z dnia 27 lipca 2012 r.

Ważna legitymacja studencka.
W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity
Card.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183

3

emerytom i rencistom

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do7 lat

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument potwierdzający wiek dziecka

5

osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

decyzja o przyznaniu świad-czenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości.

6

weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 Nr 205 poz. 1203)

legitymacja weterana poszko-dowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

§ 11. Uprawnienie do korzystania z biletów jednorazowych ze zniżką 50% i biletów okresowych 30-dniowych tzw. bilet seniora na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej przysługuje:

1

osobom które ukończyły
70 lat

uchwała Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.

dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wiek osoby

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do zwalniania z opłat za usługi przewozowe lub przyznania uprawnienia do ulgowego przejazdu w incydentalnych przypadkach, związanych z prowadzonymi na terenie Miasta Pabianic akcjami i uroczystościami.

§ 12a. [10]) Na umotywowany wniosek pasażera posiadającego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, Prezydent Miasta Pabianic lub osoba przez niego upoważniona może po złożeniu przez pasażera niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienie, po ich weryfikacji, wyrazić zgodę na ich zakodowanie na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej. W takim przypadku podczas kontroli biletowej dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnego przejazdu będzie spersonalizowana karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem.

§ 13. (pominięty).[11])

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 15. Uchwała podlega opublikowaniu w prasie lokalnej oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2012 r.


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/330/12

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 27 lipca 2012 r.

Obowiązujące stawki opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej
od dnia 1 września 2012 r.


Rodzaj biletu

Cena biletu
normalnego
jedna strefa
w zł

Cena biletu
ulgowego
jedna strefa
w zł

Cena biletu
normalnego
dwie strefy
w zł

Cena biletu
ulgowego
dwie strefy
w zł

1.

Bilety jednorazowe

2,60

1,30

3,80

1,90

2.

Bilety jednorazowe czasowe

1)

bilet 24-godzinny

7,80

3,90

11,40

5,70

3.

Bilety okresowe na sieć autobusową

1)

bilet imienny 3 miesięczny

200,00

100,00

240,00

120,00

2)

bilet imienny 30-dniowy

74,00

37,00

90,00

45,00

3)

bilet imienny 14-dniowy

42,00

21,00

50,00

25,00

4)

bilet imienny 7-dniowy

25,00

12,50

29,00

14,50

5)

bilet 30-dniowy na okaziciela

100,00

120,00

4.

Bilet seniora okresowy
30-dniowy

25,00 zł


Załącznik[12])

WZORY ZAŚWIADCZEŃ DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Wzór zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki):

infoRgrafika

2. Wzór zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę rehabilitacyjną:

infoRgrafika


[1]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr LVII/726/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2326), która weszła w życie 14 czerwca 2014 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 uchwały Nr LII/666/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 886), która weszła w życie 12 marca 2014 r.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 62), która weszła w życie 28 stycznia 2015 r.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 6.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez §2 uchwały, o której mowa w odnośniku 7.

[11]) Zamieszczony w obwieszczeniu Nr 1/2013 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5866).

[12]) Załącznik do uchwały, o której mowa w odnośniku 7.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »