| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wojewody Łódzkiego

z dnia 23 stycznia 2015r.

W dniu 23 stycznia 2015 r. na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.[1])) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[2])), w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[3])), zawiera się porozumienie pomiędzy: Miastem Piotrków Trybunalski, reprezentowanym przez :

1. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka


a

Wojewodą Łódzkim - Panią Jolantą Chełmińską,

na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

§ 1. 1. Wojewoda Łódzki powierza Miastu Piotrków Trybunalski wykonanie w 2015 r. niżej wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.[4])):

1) zawieranie umów z podmiotami leczniczymi na przeprowadzenie badań specjalistycznych, zgodnie z art. 30 ust. 4, 4a i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2) wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich za udział w pracach tych komisji poza godzinami ich pracy zawodowej oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin zakończenia kwalifikacji wojskowej, rzeczowe zakończenie realizacji zadania tj. do dnia 13 marca 2015 r.

3. Termin wykorzystania dotacji celowej obejmujący m.in. regulowanie płatności z tytułu wystawionych faktur VAT oraz rachunków następuje 30 dni po zakończeniu rzeczowym zadania tj. po dniu 13 marca 2015 r.

§ 2. 1. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia przeznacza się w 2015 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dotację celową w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 3. 1. Miasto Piotrków Trybunalski przedstawi Wojewodzie Łódzkiemu (do WBiZK) szczegółową informację wraz z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej i kompletem dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego, na zadania wymienione w § 1 porozumienia, w terminie 15 dni licząc od dnia wykonania zadania określonego w § 1 ust. 3 porozumienia.

2. Kwota niewykorzystanej części dotacji podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 15 dni licząc od dnia wykonania zadania określonego w § 1 ust. 3 na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 - województwo łódzkie prowadzonym w NBP O/O w Łodzi Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.

3. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka otrzymująca dotację celową zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 4. 1. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odpowiada za zgodną z prawem realizację wymienionych w porozumieniu zadań.

2. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawuje Wojewoda.

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań związanych z kwalifikacją wojskową sprawuje Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

4. Wojewoda Łódzki na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie przeprowadza kontrolę w zakresie sposobu wykorzystania udzielonej dotacji celowej. Kontrola ta może polegać m.in. na przeprowadzeniu przez uprawnionych pracowników Wojewody Łódzkiego w każdym czasie i miejscu, kontroli realizacji zadań określonych w treści niniejszego porozumienia oraz dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykorzystania dotacji. Kontrola odbywa się w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

§ 5. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w razie nienależytego wykonania postanowień porozumienia.

2. Zmiany warunków niniejszego porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 6. 1. Porozumienie wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania przez obie strony.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 7. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Krzysztof Chojniak
Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407, 1445, z 2013 r. poz. 852, 1355, z 2014 r. poz. 619, 773, 1198.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »