| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Szadku

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Szadku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowiska "Mój Rynek" przy ul. Sieradzkiej w Szadku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/310/2014 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Szadku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Janina Ogińska


Załącznik do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 30 grudnia 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W GMINIE I MIEŚCIE SZADEK

§ 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku.

§ 2. 1. Właścicielem Targowiska "Mój Rynek" jest Gmina i Miasto Szadek.

2. Targowisko w Szadku obejmuje teren działki nr 309 położonej w Szadku przy ulicy Sieradzkiej.

3. Administratorem Targowiska "Mój Rynek" jest Burmistrz Gminy i Miasta Szadek.

4. Targowisko czynne jest w środy i soboty, z pominięciem dni świątecznych.

5. W inne dni niż określone w punkcie 4 targowisko może być czynne na wniosek handlowców.

6. Targowisko jest czynne w godzinach 5.00-18.00.

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:

- rolnicy, firmy i podmioty przetwarzające produkty rolno-spożywcze w ramach MOL,

- producenci rolni i działkowicze w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego,

- osoby zajmujące się rękodziełem artystycznym- w zakresie sprzedaży własnych wyrobów,

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których przedmiotem działania jest handel, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym lub w innym właściwym rejestrze.

2. Osoby prowadzące działalność na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane, wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary z wyjątkiem:

- nafty, benzyny, spirytusu i denaturatu skażonego, trucizny, środków farmakologicznych,

- broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

- innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny na podstawie odrębnych przepisów,

- grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych bez wymaganego atestu wydanego przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

§ 5. 1. Administrator Targowiska pierwszeństwo do zajmowania stanowiska będzie przydzielał osobom, firmom sprzedającym produkty rolno - spożywcze w systemie sprzedaży bezpośredniej.

2. Miejsca handlowe w budynku przeznaczone są wyłącznie do sprzedaży produktów rolno-spożywczych oraz wyrobów rękodzieła artystycznego.

3. Spośród istniejących stanowisk handlowych pod wiatą, min. 80% zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno - spożywczych. W przypadku gdy nie będzie prowadzona sprzedaż produktów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość sprzedaży pozostałych artykułów.

4. Na części niezadaszonej targowiska pobierana będzie opłata rezerwacyjna, która jest opłatą dobrowolną, gwarantującą rezerwację wybranego miejsca handlowego na określony czas, zaś w budynkach i obiektach zadaszonych ponoszona będzie obowiązkowa opłata czynszowa za zajęcie powierzchni handlowej.

5. W przypadku prowadzenia handlu w budynkach i obiektach zadaszonych (wybudowanych ze środków PROW) Administrator targowiska zawiera odrębne umowy najmu powierzchni i ustala wysokość stawki czynszu najmu.

6. Niezajęcie stanowiska przez rezerwującego do godziny 8.00 zwalnia go z rezerwacji w danym dniu handlowym i może być zajęte przez innego handlującego.

7. Rezerwacji stanowiska handlowego należy dokonać do dnia 20-go miesiąca poprzedzającego okres rezerwacji.

8. W przypadku rezygnacji przez handlującego z zarezerwowanego wcześniej miejsca handlowego opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

9. Administrator targowiska ma prawo odmówić rezerwacji miejsca handlowego osobie, która nie stosuje się do regulaminu targowiska.

10. Wysokość opłaty rezerwacyjnej ustala Administrator targowiska.

11. Nieobecność powyżej jednego miesiąca bez udokumentowanego uzasadnienia, może spowodować wygaśnięcie rezerwacji miejsca handlowego i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Nie dotyczy to ogrodników, rolników i działkowców sprzedających swoje produkty sezonowo.

§ 6. 1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne).

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i używane w sposób pozwalający kupującemu stwierdzić prawidłowość i rzetelność ważenia i mierzenia.

§ 7. Na targowisku zabrania się:

- prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

- wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych,

- zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska,

- prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym np. na jezdniach, chodnikach bez zgody Administratora targowiska,

- parkowania na targowisku pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży,

- ustawiania kiosków i straganów bez zgody Administratora targowiska oraz pozostawienia przenośnych lub przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych

i osobowych po godzinach handlu - obiekty handlowe i pojazdy znajdujące się na targowisku wbrew zakazowi będą usuwane na koszt właściciela.

§ 8. 1. Wysokość dziennej opłaty targowej ustala Rada Gminy i Miasta Szadek.

2. Opłata targowa pobierana jest przez uprawnionego inkasenta według stawek zgodnych z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek.

3. Inkasent zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej należności.

§ 9. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

- uwidocznienia cen na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości,

- wyposażenia w czytelne tabliczki informacyjne zawierające imię i nazwisko prowadzącego handel właściciela lub firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy, umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla kupującego,

- uiszczenia dziennej opłaty targowej,

- posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej, ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej,

- posiadania dokumentu przez producentów rolnych potwierdzającego, że są płatnikami podatku rolnego,

- naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,

- utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu a w szczególności usunięcia odpadów (papiery, opakowania, liście po warzywach itp.) pozostających w wyniku działalności handlowej, do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie targowiska,

- przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisów p. poż.,

- przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych.

§ 10. 1. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Szadek działający na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Szadek, Policja.

2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży winny okazać ważny dowód opłaty targowej, dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowania konkretnego stanowiska handlowego.

§ 11. 1. Administrator Targowiska zobowiązany jest do zapewnienia czystości i porządku na targowisku.

2. Administrator Targowiska wywiesza na tablicy ogłoszeń na targowisku regulamin targowiska oraz informację o opłacie targowej, opłacie rezerwacyjnej i stawkach czynszu.

§ 12. Osoby handlujące na targowisku nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz postanowień innych przepisów regulujących prowadzenie handlu, mogą zostać usunięte z targowiska przez upoważnioną przez właściciela targowiska osobę przy pomocy Policji.

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. Pisemne postulaty i uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska winny być składane u Administratora Targowiska.

2. Skargi, wnioski i zażalenia użytkowników targowiska przyjmuje się w dni targowe w godzinach od 8.00 do 12.00 u Administratora targowiska lub codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3.

§ 14. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu podlegają grzywnie wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »