| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Zadzim

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zadzim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191,poz. 1265,poz. 1317 i poz.1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538,poz. 598 i poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminę Zadzim.

2. Ilekroć w uchwale mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zadzim.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym - 1 pkt;

2) dziecko, które kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu - 1 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola bądź szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół - 1 pkt;

4) dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objęte opieką socjalną - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, o których mowa w § 2:

1) pkt 1 - zaświadczenia z zakładów pracy o aktualnym zatrudnieniu lub z uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

2) pkt 2 - deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu;

3) pkt 3 - oświadczenie rodzica;

4) pkt 4 - oświadczenie rodzica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2015r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zadzimiu, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »