| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4/16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 lutego 2015r.


1. Beata Kaczmarek 8. Bogusław Wenus
2. Ewa Śpionek 9. Grażyna Kos
3. Iwona Kopczyńska 10. Barbara Polowczyk
4. Anna Kaźmierczak 11. Paweł Dobrzyński
5. Wojciech Newereńczuk 12. Małgorzata Michałek
6. Bogdan Łągwa 13. Roman Drozdowski
7. Józefa Lucyna Michejda 14. Paweł Jaśkiewicz

Po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 roku uchwały nr IV/33/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 7 stycznia 2015 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa tj. art. 14 ust 1 i art.14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku poz. 827) stwierdza się nieważność uchwały nr IV/33/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwała nr IV/33/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2015 roku zbadało przedmiotową uchwałę. Ustalono, że w § 3 ust. 1 regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Moszczenica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - stanowiącego załącznik Nr 1 do badanej uchwały - Rada Gminy w Moszczenicy postanowiła, że dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każde dziecko, które ukończyło 2,5 roku, w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych.
Obowiązujący w dniu podjęcia przedmiotowej uchwały porządek prawny wynikający z postanowień zawartych w art.14 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 roku poz. 827) stanowi, że do dnia 31 sierpnia 2015 roku dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do zapisu zawartego tamże w § 3 ust. 3. Postanowiono tam, że osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każde dziecko dotacje w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku, do dnia 31 sierpnia 2015 roku osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku poz. 2572 z późn. zm.), otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Kolegium stwierdza, że zarówno w odniesieniu do wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, jak i w odniesieniu do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, w badanej uchwale zastosowano wadliwą podstawę naliczania dotacji przewidując ją, jako wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia w sytuacji, gdy obowiązujący stan prawny obligował do przyjmowania podstawy naliczania wysokości dotacji, w postaci wydatków bieżących przeliczonych na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za wyżywienie oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi Beata Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »