| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/15 Rady Powiatu w Skierniewicach

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z § 68 Statutu Powiatu Skierniewickiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/100/04 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 12 poz.130) zmienionego uchwałami: Nr XXIII/122/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 112 poz. 1113), Nr XXVI/149/05 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 328 poz. 2997), Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2007 roku Nr 24 poz. 206), Nr XLII/225/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 roku Nr 128 poz. 1008) i Nr IV/30/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 roku Nr 50 poz. 442) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Skierniewickiego dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 rokuo samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.)";

2) § 16 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

Zwoływane przez:

a) Komisarza Wyborczego w przypadkach określonych w ustawie,

b) osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów";

3) § 17 ust. 3 skreśla się;

4) § 20 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

Materiały na sesję doręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.";

5) W § 20 ust. 4 słowo "Starosty" zastępuje się słowem "Zarządu";

6) W § 24 ust. 8 dodaje się punkt 6), który otrzymuje brzmienie:

Sprawy różne";

7) § 58. otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu.

2. W skład Zarządu wchodzi pięć osób: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i trzech członków Zarządu.

3. Tryb powołania i odwołania Starosty, Wicestarosty i pozostałych Członków Zarządu reguluje ustawa.

4. Starosta zgłaszając kandydatów na Członków Zarządu wskazuje, z którym z nich będzie nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.

5. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach poprzez:

1) udział w posiedzeniach;

2) realizację zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu;

3) składanie oświadczeń woli na podstawie upoważnień wynikających z uchwał Zarządu;

4) realizację zadań powierzonych przez Zarząd.";

8) § 59. otrzymuje brzmienie:

1. Ze Starostą, Wicestarostą oraz jednym Członkiem Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

2. Warunki pracy i płacy z Wicestarostą i Członkiem Zarządu ustala Starosta".

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/23/14 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skierniewickiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Jędraszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »