| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 poz. 87) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072), §128 ust. 1 i ust. 2 Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/429/12 z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/45/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "regulaminem", określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic

§2. 1.Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez selektywne gromadzenie odpadów komunalnych "u źródła" na terenie swoich nieruchomości do czasu ich odbioru przez obsługującego miasto przedsiębiorcę.

2. "U źródła" właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę:

1) szkła opakowaniowego;

2) odpadów ulegających biodegradacji;

3) "surowców suchych" (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe).

3. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane i zbędne leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, zużyte oleje, opakowania szklane, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, właściciele nieruchomości mogą również przekazywać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach, zwanego dalej PSZOK.

4. Przeterminowane i zbędne leki oraz zużyte baterie właściciele nieruchomości mogą również przekazać do wskazanych przez miasto stałych punktów ich przyjmowania.

§3. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy chodnikach drogi publicznej uprzątają z tych chodników błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia poprzez ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenach prywatnych nieruchomości pod warunkiem zachowania podstawowych wymogów sanitarnych, jeżeli czynności te nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i nie uciążliwe dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem, iż nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych i przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

ROZDZIAŁ 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych.
Warunki rozmieszczania tych pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§5. 1. Określa się następujące średnie ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia:

1) 30 litrów - na każdą osobę dla nieruchomości, na której odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny;

2) 3 litry - na każdą z osób pracujących/uczęszczających do szkół, przedszkoli, żłobków;

3) 5 litrów - na każdą z osób zatrudnioną poza handlem i usługami;

4) 10 litrów - na każdą z osób zatrudnioną w handlu i usługach;

5) 20 litrów - na każdą osobę dla nieruchomości, na której odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny;

6) 20 litrów - na jedno łóżko/miejsce w szpitalach, internatach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej,

7) 20 litrów - na każdy ogród działkowy (w sezonie, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem);

8) 20 litrów - dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne (dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu);

9) 120 litrów - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, np. smażalnie, ogródki piwne itp.

2. Dla nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób zmieszany (niesegregowany) ustala się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o min. pojemności 120 litrów, oznaczone kolorem zielonym.

3. Dla nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
selektywny ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej pozostałej oraz niezamieszkałej - pojemniki o min. pojemności od 0,12 m3 (120 l);

2) w zabudowie wielorodzinnej "wysokiej" - pojemniki o min. pojemności od 0,24 m3 (240 l).

4. W zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności od 1,1 m3 na odpady opakowaniowe ze szkła oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - tzw. "gniazda do selektywnej zbiórki odpadów" (z zastrzeżeniem, że będą one ustawione na terenie, do którego wspólnota/administrator/zarządca posiada tytuł prawny). Jednocześnie dopuszcza się dodatkową segregację odpadów opakowaniowych ze szkła oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

5. Przyjmuje się następujące kolory oznaczenia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów:

1) żółty - z przeznaczeniem na surowce suche;

2) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

3) pomarańczowy - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe mieszane (białe + kolorowe);

4) zielony - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;

5) biały - z przeznaczeniem na opakowania ze szkła białego w "gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów" na terenach zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej;

6) zielony - z przeznaczeniem na opakowania ze szkła kolorowego w "gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów" na terenach zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej;

7) siatka - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe typu PET w "gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów" na terenach zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej.

5. W przypadku nieruchomości, do których nie jest możliwy dojazd sprzętem specjalistycznym do opróżniania pojemników, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności min. 60 litrów, oznaczonych napisami określającymi rodzaj odpadów, na które są przeznaczone.

6. Wymagana pojemność i ilość pojemników na nieruchomości odpowiadać musi iloczynowi liczby mieszkańców i średniej ilości wytwarzanych odpadów określonej w §5 ust. 1, przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru określonej w §7 ust.1.

7. Na drogach publicznych ustala się usytuowanie koszy na odpady o minimalnej pojemności 20 litrów.

§6. 1. Pojemniki do zbiórki odpadów należy umieścić na terenie nieruchomości, której służą. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich mycie oraz prowadzenie bieżących konserwacji i napraw.

2. Zarządca drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy zapewnia w pasie drogi, niezbędną do utrzymania czystości i porządku, ilość koszy ulicznych oraz ich opróżnianie z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, ustawiając kosze uliczne przy głównych ciągach ulicznych, a w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

3. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z posesji prywatnych oraz obiektów działalności gospodarczej.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) 1 raz na tydzień - w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów,

b) 1 raz na 2 tygodnie - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki;

2) dla zabudowy wielorodzinnej wysokiej: 2 razy na tydzień;

3) dla zabudowy wielorodzinnej pozostałej: 1 raz na tydzień;

4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 1 raz na tydzień.

2. Odpady komunalne, w tym również zebrane selektywnie, należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, zgodnie z zapisami §5 regulaminu. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wystawić pojemniki celem ich opróżnienia w miejsce dostępne dla wyłonionego w przeprowadzonym przez miasto przetargu przedsiębiorcy odbierającego odpady, zgodnie z kalendarzem odbioru odpadów.

3. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby przez właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

4. Szczegółowy sposób gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego określa załącznik do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§8. 1.Nieczystości płynne gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością odpowiednią dla ilości powstałych nieczystości i pojemności posiadanego zbiornika. Wyliczenia ilości powstałych nieczystości płynnych dla danej nieruchomości, dokonuje się w oparciu o normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca na dobę wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 Nr 8 poz.70).

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§9. 1. W celu spełnienia wymagań określonych wojewódzkim planem gospodarki odpadami mieszkańcy miasta obowiązani są dążyć do:

1) zapobiegania powstawaniu odpadów;

2) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów komunalnych poza pojemnikami, w tym porzucania ich w przydrożnych rowach, lasach, terenach niezabudowanych, nad brzegami cieków wodnych i tym podobnych miejscach.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§10. 1. Do obowiązków osób utrzymujących (właścicieli, opiekunów) zwierzęta domowe, należy:

1) zachowanie środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością utrzymywanych zwierząt dla otoczenia;

2) sprawowanie właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności stworzenie warunków uniemożliwiających samowolne wydostanie się zwierząt z lokalu, bądź nieruchomości, po której zwierzę porusza się swobodnie;

3)niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: m.in. chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, trawnikach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach ulicznych na drobne odpady, pod warunkiem, że są one w torbie/worku na odchody.

2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) psy należy wyprowadzać na smyczy, a psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańce, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt dodatkowo w kagańcu;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (drogi polne, tereny niezamieszkane, itp.) tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji;

3) zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Rozdział 7.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§11. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla własnych potrzeb w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

3. Osoba wykorzystująca zwierzęta gospodarskie do wykonywania usług przewozowych lub celów rekreacyjnych zobowiązana jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§12. 1. Obowiązkowej deratyzacji, podlegają kanały i węzły cieplne, kanały sanitarne i ogólnospławne, studzienki przyłączy kanalizacyjnych oraz korytarze piwniczne, pomieszczenia gospodarcze i miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

2.Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzać dwa razy w ciągu roku w terminach: od 15 kwietnia do 15 maja oraz od 15 września do 15 października. Padłe w wyniku deratyzacji gryzonie należy uprzątnąć i przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.

3.W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stanowiącej zagrożenie sanitarne, określone zostaną obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed wykonaniem deratyzacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »