| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[1])) i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mokrsko oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

3. W ramach uiszczonej opłaty mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 1 m3.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone w następujący sposób i z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz w miesiącu;

2) szkło - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na trzy miesiące;

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na miesiąc;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - odbierane będą sprzed posesji - jeden raz w roku lub we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

5) przeterminowane leki - przekazywać do odpowiednich pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy (punkt przy Urzędzie Gminy Mokrsko skąd będą odbierane przez przedsiębiorstwo dwa razy w roku) lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

6) zużyte baterie i akumulatory - odbierane będą sprzed posesji - jeden raz w roku lub we własnym zakresie Przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz chemikalia - wywozić bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/216/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4232 z 11 września 2013 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Stefaniak


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »