| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/14 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się okres realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty" na lata 2013-2015.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego


Teresa Wesołowska


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/14
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody

Zadania własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

551 020,00

0,00

20 000,00

571 020,00

80130

Szkoły zawodowe

494 600,00

0,00

20 000,00

514 600,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

72 000,00

0,00

1 500,00

73 500,00

0830

Wpływy z usług

114 000,00

0,00

2 500,00

116 500,00

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

112 000,00

0,00

10 000,00

122 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

107 000,00

0,00

6 000,00

113 000,00

852

Pomoc społeczna

1 088 237,00

0,00

5 000,00

1 093 237,00

85204

Rodziny zastępcze

249 997,00

0,00

5 000,00

254 997,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

145 277,00

0,00

5 000,00

150 277,00

bieżące

razem:

32 982 877,00

0,00

25 000,00

33 007 877,00

majątkowe

razem:

2 461 452,00

0,00

0,00

2 461 452,00

Ogółem:

35 444 329,00

0,00

25 000,00

35 469 329,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki

Zadania własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

12 136 699,00

12 136 699,00

11 656 562,00

9 920 930,00

1 735 632,00

0,00

206 769,00

273 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

12 156 699,00

12 156 699,00

11 676 562,00

9 920 930,00

1 755 632,00

0,00

206 769,00

273 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

6 127 038,00

6 127 038,00

5 744 752,00

4 771 707,00

973 045,00

0,00

132 740,00

249 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 147 038,00

6 147 038,00

5 764 752,00

4 771 707,00

993 045,00

0,00

132 740,00

249 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

3 130 622,00

3 130 622,00

1 215 321,00

905 937,00

309 384,00

566 286,00

861 218,00

487 797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 135 622,00

3 135 622,00

1 220 321,00

905 937,00

314 384,00

566 286,00

861 218,00

487 797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

przed zmianą

511 998,00

511 998,00

37 194,00

0,00

37 194,00

37 812,00

0,00

436 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

516 998,00

516 998,00

42 194,00

0,00

42 194,00

37 812,00

0,00

436 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

1 319 566,00

1 305 241,00

1 246 836,00

1 140 774,00

106 062,00

0,00

3 150,00

55 255,00

0,00

0,00

14 325,00

14 325,00

14 325,00

0,00

zmniejszenie

-11 627,00

-22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22,00

0,00

0,00

-11 605,00

-11 605,00

-11 605,00

0,00

zwiększenie

11 627,00

11 627,00

11 627,00

0,00

11 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 319 566,00

1 316 846,00

1 258 463,00

1 140 774,00

117 689,00

0,00

3 150,00

55 233,00

0,00

0,00

2 720,00

2 720,00

2 720,00

0,00

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

14 782,00

457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457,00

0,00

0,00

14 325,00

14 325,00

14 325,00

0,00

zmniejszenie

-11 627,00

-22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22,00

0,00

0,00

-11 605,00

-11 605,00

-11 605,00

0,00

zwiększenie

11 627,00

11 627,00

11 627,00

0,00

11 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 782,00

12 062,00

11 627,00

0,00

11 627,00

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

2 720,00

2 720,00

2 720,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

42 305 246,00

37 619 119,00

34 055 852,00

19 081 568,00

14 974 284,00

637 707,00

1 386 891,00

816 420,00

0,00

722 249,00

4 686 127,00

4 686 127,00

14 325,00

0,00

zmniejszenie

-11 627,00

-22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22,00

0,00

0,00

-11 605,00

-11 605,00

-11 605,00

0,00

zwiększenie

36 627,00

36 627,00

36 627,00

0,00

36 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

42 330 246,00

37 655 724,00

34 092 479,00

19 081 568,00

15 010 911,00

637 707,00

1 386 891,00

816 398,00

0,00

722 249,00

4 674 522,00

4 674 522,00

2 720,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »