| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/15 Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595; poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego


Florian Wlaźlak


Załącznik do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY PABIANICKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2014 ROK

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U z 2014 r. poz 379, poz 1072), przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku.

W 2014 roku Komisja pracowała w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki

2. Członkowie Komisji:

a) Bożena Bednarska - radna Powiatu Pabianickiego (posiedzenie 1)

b) Rafał Kunka - radny Powiatu Pabianickiego (posiedzenie 1)

c) Paweł Zarychta - Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

d) Marek Wojtczak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Pabianicach

e) Ewa Czerwińska - Dyrektor Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

(posiedzenie 1)

f) Andrzej Wojkowski - Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach

g) Andrzej Bohdanowicz - Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach

h) Lidia Jóźwiak - Prokurator Rejonowy w Pabianicach

i) Jadwiga Wadowska-Gryzel - radna Powiatu Pabianickiego (posiedzenie 2-4)

j) Przemysław Borowski - Komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (posiedzenie 2-4)

k) Włodzimierz Stanek - radny Powiatu Pabianickiego (posiedzenie 2-4)

W roku 2014 odbyło się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 31 stycznia 2014 r.

Na posiedzeniu przyjęto plan pracy Komisji na 2014 rok.

Drugie posiedzenie odbyło się 25 marca 2014 roku.

Na posiedzeniu Starosta Pabianicki (Przewodniczący Komisji) wręczył akty powołania dla członków nowego składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej zarządzeniem nr 13/2014 Starosty Pabianickiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2013 roku oraz przyjęła informacje prokuratorów rejonowych w Pabianicach i w Łasku w przedmiocie zwalczania przestępczości w rejonie pabianickim w 2013 roku.

Na posiedzeniu poruszono problematykę "dopalaczy" oraz kwestie bezpieczeństwa na osiedlach. Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach odniósł się do powyższego wskazując na wciąż skuteczną rolę monitoringu w miejscach newralgicznych dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w mieście wskazując jednocześnie na braki etatowe w Policji ograniczające możliwości zwiększenie działań i aktywność patroli Policji w powyższym zakresie.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 17 kwietnia 2014 roku.

Spotkanie Komisji dotyczyło możliwości uruchomienia monitoringu na skrzyżowaniu ulicy Bugaj i Grota Roweckiego w związku z pismem mieszkańców dotyczącym bezpieczeństwa w tym rejonie. W oparciu o opinię radcy prawnego Starostwa ustalono, że Powiat nie ma umocowania prawnego do działania w zakresie monitoringu wizyjnego, może jednak go propagować i zalecać jego instalację właściwym jednostkom samorządu terytorialnego. Nie można jednak wykorzystywać zapisów monitoringu z uwagi na ochronę wizerunku zarejestrowanych osób. Brakuje też regulacji określających ogólne zasady i warunki dopuszczalności stosowania monitoringu oraz które wskazywałyby podmioty mogące wykorzystywać takie systemy i cele, dla jakich nadzór ten byłby stosowany. Przepisy nie określają również czasu przechowywania nagrań, czy też praw osób objętych monitoringiem.

Regulacje prawne wskazują w sposób ogólny na możliwość stosowania wideo nadzoru
w celu utrzymania porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli przez straże gminne i jednostki Policji. Służbom tym przyznano prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Wynika z tego jednoznacznie, że aby gminny monitoring mógł funkcjonował zgodnie z przepisami prawa, samorząd po jego zainstalowaniu powinien cały system przekazać do użytkowania Policji bądź straży miejskiej.

Z uwagi na pabianickie realia monitoring mogłaby wykonywać straż miejska, która ma już w swoich zasobach kilka kamer podłączonych do miejskiego systemu monitoringu. Z tym wiążą się jednak koszty zakupu dodatkowych kamer, oprzyrządowania i podłączenia omawianego skrzyżowania do systemu.

Czwarte posiedzenie odbyło się 30 września 2014 roku.

Członkowie Komisji przyjęli informację z podejmowanych działań na rzecz bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie wakacji letnich. Pozytywnie zaopiniowano podjęte działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

Komenda Powiatowa Policji czynnie włączyła się w akcję ,,Bezpieczne wakacje", kierując swój udział zarówno do młodszych jak i starszych mieszkańców powiatu pabianickiego. Przeprowadzono szereg spotkań z udziałem organizatorów, opiekunów oraz wypoczywającej młodzieży, które poświęcone były bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniom. Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas podróży
i odpowiednie zabezpieczenie mienia. Dokonano ponadto licznych kontroli miejsc wypoczynku - kąpieliska strzeżone i niestrzeżone, place zabaw, ogródki jordanowskie, miejsca masowej rozrywki oraz punkty sprzedaży alkoholu.

Na stronie internetowej KPP w Pabianicach zamieszczono baner o akcji "Bezpieczna Woda" z linkiem do materiałów edukacyjnych oraz baner o ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje 2014". Policjanci podczas wakacji uczestniczyli także w spotkaniach z młodzieżą kolonijną (około 800 osób). Dla uatrakcyjnienia spotkań prezentowano dzieciom umiejętności policyjnych psów oraz wybrane elementy wyposażenia pracy Policji. Na okres wakacji, na parkingu przed siedzibą KPP w Pabianicach, zostało wyznaczone ,,stałe miejsce kontroli" autokarów przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku. Partnerami "Bezpiecznych wakacji" były: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Leśna oraz Straż Miejska Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim.

W dalszej części spotkania Członkowie Komisji przyjęli informację i dokonali oceny stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu pabianickiego. Niezmiennie od lat głównymi przyczynami wypadków drogowych wynikających z zachowania kierujących są: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Najczęstszą przyczyną wynikającą z zachowania pieszych jest nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem. Do największej liczby zdarzeń dochodziło na drodze krajowej Nr 14 w Dobroniu, drodze wojewódzkiej nr 710 w Konstantynowie Łódzkim oraz drodze powiatowej P3304E w Pabianicach.

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Komisji przyjęli informację Komendanta Powiatowego PSP na temat zagrożeń na terenie powiatu pabianickiego. Przedstawione materiały wskazały na wyraźny wzrost interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, głównie w kategorii zdarzeń powiązanych z działaniami rolnictwa, tj. wypalaniem nieużytków poprzez brak ostrożności w posługiwaniu się ogniem otwartym. Pozostałe zdarzenia to wypompowywanie wody z zalanych posesji, usuwanie skutków kolizji drogowych i silnych wiatrów oraz likwidacja gniazd owadów błonkoskrzydłych. Straż Pożarna przeprowadziła również czynności kontrolno rozpoznawcze w 126 obiektach, stwierdzając 216 nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie stosowania łatwopalnych materiałów na drogach ewakuacyjnych, braku wyposażenia klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu oraz braku wymaganego oświetlenia.

W sprawach różnych raz jeszcze zwrócono uwagę na działalność sklepu przy skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Bugaj, gdzie sprzedawane są wszelkiego rodzaju używki. Komendant Policji oznajmił, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana i że są podejmowane bieżące działania w postaci patroli prewencyjnych oraz legitymowania osób nieletnich przed sklepem. Komendant zasugerował ponadto rozważenie przez władze powiatu możliwości zakupu potrzebnego w pracy pabianickiej policji psa tropiącego, którego koszt to kwota około 5 - 6 tysięcy zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »