| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 1577/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;

2) Uchwała Nr 939/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zespół jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Zespół posiada osobowość prawną.

3. Siedziba Zespołu zlokalizowana jest w Łodzi przy ul. Okólnej 181.

§ 3. 1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.

3. Zespół nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu

§ 4. 1. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) prowadzeniu działań profilaktycznych, szczególnie w zakresie chorób układu oddechowego;

3) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

2. Zespół realizuje swoje cele zachowując przysługujące pacjentowi prawa, określone w "Karcie Praw Pacjenta", jak również prowadzi dokumentację medyczną, zapewniając ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.

§ 5. Zakres udzielanych przez Zespół świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

1) sprawowanie opieki stacjonarnej w zakresie:

a) gruźlicy, chorób płuc i alergii układu oddechowego,

b) chorób wewnętrznych,

c) kardiologii,

d) torakochirurgii,

e) neurologii,

f) rehabilitacji ogólnoustrojowej,

g) urologii i onkologii urologicznej,

h) anestezjologii i intensywnej terapii;

2) sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i konsultacji, w szczególności dotyczącej gruźlicy, chorób płuc, alergii układu oddechowego i rehabilitacji.

§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) analizowanie stanu zdrowia i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych poprzez:

a) badania i poradę lekarską,

b) leczenie,

c) rehabilitację leczniczą,

d) leczenie i rehabilitację ogólnoustrojową pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, zabiegami leczniczymi, środkami farmakologicznymi, aerozoloterapią i warunkami klimatycznymi,

e) leczenie i rehabilitację pacjentów z zaburzeniami mowy i narządów zmysłów oraz schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego poprzez indywidualną terapię i zajęcia utrwalające efekty zabiegów terapeutycznych,
a także ćwiczenia usprawniające, w zależności od rodzaju schorzenia,

f) działania diagnostyczne i analitykę medyczną,

g) działania zapobiegawcze,

h) pielęgnację chorych,

i) orzekanie o stanie zdrowia,

j) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo - zdrowotnej,

k) opiekę nad pacjentami przewlekle wentylowanymi mechanicznie;

2) propagowanie opieki zdrowotnej w województwie łódzkim w zakresie gruźlicy
i chorób płuc;

3) prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej, zawodowej
i społecznej;

4) prowadzenie działalności metodyczno - organizacyjnej;

5) udział w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego według zasad określonych odrębnymi przepisami;

6) organizowanie i prowadzenie szkolenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego pracowników medycznych w Zespole;

7) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 7. Na terenie Zespołu może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zespołu

§ 8. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki
i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zespołem

§ 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zespołu.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Zespołu kieruje upoważniony przez niego Zastępca.

§ 11. 1. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:

1) zastępców dyrektora;

2) głównego księgowego;

3) kierowników jednostek, komórek organizacyjnych i oddziałów szpitalnych (powoływanych przez Dyrektora Zespołu lub wybieranych w drodze konkursu).

2. Dyrektor określa zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Zespołu.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w Zespole, ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 12. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 13. 1. Rada Społeczna składa się z 8 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Łódzkiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa
Łódzkiego.

§ 14. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 15. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zakaz zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

3. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 16. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 17. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 18. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 20. 1. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 21. Wartość majątku Zespołu określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 22. 1. Nadzór nad Zespołem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zespołu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 24. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 52/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: WOJEWÓDZKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI

1. Szpital Chorób Płuc im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181, w skład którego wchodzą:

1) I Oddział Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego;

2) Oddział Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc;

3) Oddział Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci;

4) Oddział Internistyczno - Kardiologiczny;

5) Oddział Chorób Wewnętrznych A;

6) Oddział Neurologii;

7) Oddział Udarowy;

8) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

9) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej;

10) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej;

11) Izba Przyjęć;

12) Apteka Zakładowa.

2. Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5, w skład którego wchodzą:

1) II Oddział Chorób Płuc;

2) Oddział Chorób Wewnętrznych;

3) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;

4) Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej;

5) Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej;

6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

7) Blok Operacyjny;

8) Izba Przyjęć.

3. Szpital w Sokolnikach, w skład którego wchodzą:

1) Izba przyjęć;

2) Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu i Chorób Dróg Oddechowych - Łódź,
ul. Wycieczkowa 86;

3) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1. Przyszpitalna Przychodnia Chorób Płuc przy Szpitalu Chorób Płuc im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181, w skład której wchodzi:

1) Poradnia Domowego Leczenia Tlenem.

2. Przychodnia Przyszpitalna Gruźlicy i Chorób Płuc przy Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Torakochirurgiczna;

2) Poradnia Urologiczna;

3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Torakochirurgicznej;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Urologicznej.

3. Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Łodzi. Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź - Bałuty, ul. Okólna 181, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Alergii Układu Oddechowego dla Dorosłych;

2) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych;

3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych.

4. Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź - Polesie, ul. Okólna 181, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Alergii Układu Oddechowego dla Dzieci;

2) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci;

3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci.

5. Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź - Widzew, ul. Szpitalna 6, w skład której wchodzi:

1) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych.

6. Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu,
ul. Długa 56, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Alergii Układu Oddechowego dla Dzieci;

2) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci;

3) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych.

7. Przychodnia w Sokolnikach, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Logopedyczna;

2) Poradnia Rehabilitacyjna;

3) Pracownia Fizjoterapii.

8. Zakład Diagnostyki Medycznej przy Szpitalu Chorób Płucim. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia EKG;

2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Prób Wysiłkowych i Badań Holterowskich;

4) Pracownia Bronchoskopii;

5) Pracownia Gastrofiberoskopii.

9. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne przy Szpitalu Chorób Płuc im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Bakteriologii Ogólnej;

2) Pracownia Pożywek;

3) Pracownia Analityki Klinicznej;

4) Pracownia Cytologii;

5) Pracownia Biochemii Klinicznej;

6) Pracownia Immunologii;

7) Pracownia Diagnostyki Prątka Gruźlicy;

8) Pracownia Lekowrażliwości;

9) Pracownia Spirometrii;

10) Pracownia Gazometrii.

10. Zakład RTG przy Szpitalu Chorób Płuc im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia RTG (pawilon C);

2) Pracownia RTG (pawilon D).

11. Zakład Diagnostyki Medycznej przy Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5, w skład którego wchodzi:

1) Pracownia Bronchoskopii.

12. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne przySpecjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Serologii;

2) Pracownia Hematologii;

3) Pracownia Biochemii;

4) Pracownia Analityki Ogólnej;

5) Pracownia Bakteriologii Ogólnej;

6) Pracownia Prątka Gruźlicy.

13. Zakład RTG przy Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5, w skład którego wchodzi:

1) Pracownia RTG.

14. ZakładDiagnostyki Medycznej w Sokolnikach, w skład któregowchodzą:

1) Pracownia Fizykoterapii;

2) Pracownia Kinezyterapii;

3) Pracownia Badań Wydolności Układu Oddechowego i Aerozoloterapii;

4) Pracownia EKG;

5) Gabinet Zabiegowy;

6) Gabinet Pediatryczny;

7) Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

III. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ MEDYCZNO - OPIEKUŃCZY

1. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Łodzi przy ul. Okólnej 181, w skład którego wchodzi:

1) Oddział dla Przewlekle Wentylowanych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »