| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1., w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1., ust. 2, ust. 2a pkt 1., ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 i poz. 1593; z 2015 roku poz. 87) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się metodę określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2.

2. W przypadku kiedy odpady komunalne, o których mowa w § 1, zbierane są w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty w wysokości 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 bądź odpowiednio w ust. 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXII/66/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach


Anna Szostak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »