| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Rozprza

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014r. poz. 379, 768) oraz w związku z uchwałą Nr XII/103/11 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych, po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza - uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych, zwanego dalej planem wraz z:

1) rysunkiem planu, sporządzonym na mapie w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza - stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu - stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały, będącym integralną częścią planu.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) badaniach archeologicznych w formie nadzoru - należy przez to rozumieć badania polegające na obserwacji robót ziemnych lub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej działalności, sporządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej, a w przypadku stwierdzenia stanowiska - niezwłocznego poinformowania WKZ;

2) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek, przy czym nie dotyczy to obiektów małej architektury;

4) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi;

6) podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który - w wyniku realizacji ustaleń planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu;

7) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje - o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - nie więcej niż 40% powierzchni terenu zagospodarowanego zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem;

8) reklamie - należy przez to rozumieć formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy;

9) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący integralną część jego ustaleń, określony w §1 pkt 1 uchwały;

10) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną w planie część obszaru o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rozprza.

§ 4. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

9) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie określa się:

1) granic, sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

2) warunków ograniczenia użytkowania terenów;

3) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; z uwagi na niewystępowanie powyższych na obszarze objętym planem.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol określający przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu - inne niż wymienione w ust 1. mają charakter informacyjny.

§ 6. Ustala się następujące oznaczenia określające podstawową formę przeznaczenia i zagospodarowania terenu:

1) P - tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, przetwórstwa, składów i magazynów;

2) KD - teren komunikacji;

3) KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej;

4) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania i użytkowania terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i ochrony środowiska, na obszarze objętym planem

§ 7. Dla całego obszaru objętego planem ustala się:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) zabudowa zgodnie z przebiegiem linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu,

b) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych w pasie pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą terenu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

c) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych,

d) ustalenia pkt 1 ppkt c nie dotyczą obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania, związanych z prowadzeniem prac budowlanych;

2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) realizację zewnętrznych części budynków z zakazem użycia materiałów z tworzyw sztucznych typu "siding",

b) realizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o formach architektonicznych, wykończeniu elewacji i kolorystyce nawiązujących do budynku podstawowego;

3) w zakresie zasad sytuowania reklam - możliwość lokalizowania reklam wolnostojących,

4) w zakresie realizacji ogrodzeń na granicy z terenami ogólnodostępnymi:

a) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2 m,

b) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych typu płytowego;

5) dla obiektów i budowli o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych przed wydaniem pozwolenia na budowę, ustala się konieczność zgłoszenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, celem uzgodnienia lokalizacji i sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów;

6) realizację zabudowy w oparciu o wskaźniki intensywności zabudowy określone w Rozdziale 5 za wyjątkiem obiektów, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zachowanie udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej jak określono w § 20;

2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, (w tym: wysypiska śmieci, spalarni odpadów, schroniska dla zwierząt, zakładów utylizacji odpadów), za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej;

3) obszar objęty planem nie podlega ochronie akustycznej.

§ 9. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się zachowanie i ochronę stanowisk archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Realizację robót ziemnych lub dokonywanie zmian charakteru dotychczasowej działalności na stanowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne.

3. W przypadku robót ziemnych lub dokonywania zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy ochrony archeologicznej nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzorów.

4. Wykaz istniejących, udokumentowanych stanowisk archeologicznych:

Lp.

Nr obsz. AZP

Nr na obszarze

Miejscowo ść

Funkcja stanowiska

Kultura

Chronologia

1.

77-52

6

Niechcice

ślad os.

-

okr. nowoż

2.

77-52

7

Niechcice

osada

-

okr. nowoż

3.

77-52

8

Niechcice

osada

-

okr. nowoż

4.

77-52

9

Niechcice

ślad os.

-

okr. nowoż

5.

77-52

14

Budy Porajskie

osada

-

okr. nowoż

6.

77-52

16

Budy Porajskie

osada

-

okr. nowoż

7.

77-52

17

Budy Porajskie

ślad os.

-

okr. nowoż

5. Dla całego obszaru objętego planem - w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym - postępowanie zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 10. 1. Dla dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu ustala się następujące warunki funkcjonalno-techniczne:

Lp.

Oznaczenie odcinka drogi (wg rysunku planu)

Nazwa odcinka

Szerokaość w liniach rozgraniczających (wg rysunku planu)

Informacje dodatkowe (wg rysunku planu)

1.

1.KDL

droga gminna nr 110463E

15m

-częściowo w śladzie drogi istniejącej, z poszerzeniem jednostronnym,
-częściowo w nowym śladzie,
-poszerzenia w rejonie skrzyżowań,
-odcinek południowo-wschodni zakończony placem do zawracania

2.

2.KDD

droga gminna nr 110357E

od 10 do 13 m

-w śladzie drogi istniejącej,z poszerzeniem jednostronnym, na wschód od skrzyżowania z 3.KDD

3.

3.KDD

droga gminna

10m

-w śladzie drogi istniejącej, z poszerzeniem jednostronnym,
-poszerzenia w rejonie skrzyżowań,
-zakończony placem do zawracania.

4.

4.KDD

droga gminna

od 13 do 29 m

-w śladzie drogi istniejącej, z poszerzeniem jednostronnym,
-poszerzenia w rejonie skrzyżowań,
-zakończony placem do zawracania,
-częściowo w śladzie drogi istniejącej,
-częściowo w nowym śladzie.

5.

KD

Teren komunikacji obejmujący :
a) przebieg dróg technologicznych autostrady A1, zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) przebieg drogi gminnej.

2. W ramach zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1 ustala się dodatkowo:

1) przebudowę fragmentów dróg dla obsługi terenów od 1.P do 3.P;

2) zagospodarowanie z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych;

3) realizację chodników co najmniej jednostronnie;

4) możliwość realizacji ścieżek rowerowych;

5) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych;

6) możliwość lokalizowania w liniach rozgraniczających dróg przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury.

3. Ustala się możliwość tworzenia dróg wewnętrznych przy zachowaniu ustaleń:

1) szerokość dróg wynoszącą co najmniej 10 m;

2) realizację dróg jako włączonych do istniejącego układu dróg publicznych, a w przypadku gdy z uwagi na istniejące uwarunkowania włączenie obustronne nie jest możliwe - jako zakończonych placem do zawracania o wymiarach wynikających z przepisów odrębnych;

3) zagospodarowanie w formie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazdy do przyległych działek budowlanych;

4) możliwość realizowania nadziemnych oraz podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) możliwość lokalizowania obiektów małej architektury.

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, w oparciu o istniejącą studnię na działce nr 192/5, poza obszarem objętym planem;

2) wyposażenie sieci wodociągowej w hydranty do celów przeciwpożarowych;

3) możliwość zaopatrzenia z indywidualnych ujęć wód na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:

1) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie;

2) możliwość korzystania z atestowanych zbiorników bezodpływowych do czasu zapewnienia możliwości odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji gminnej, z obowiązkiem podłączenia się do niej po jej rozbudowie;

3) zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu, za wyjątkiem tych, na których odprowadzanie wydane są stosowne pozwolenia w oparciu o przepisy odrębne;

4) zakaz tworzenia otwartych kanałów ściekowych.

§ 13. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie;

2) możliwość zagospodarowania wód opadowych na działce budowlanej, z wykorzystaniem naturalnej retencji gruntu, również poprzez budowę zbiorników wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi - z zakazem ich wyprowadzania i zakłócania stosunków wodnych na terenach działek sąsiednich;

3) oczyszczanie ścieków opadowych według przepisów odrębnych;

4) realizację nawierzchni parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, terenów produkcyjnych, składowych i dróg z zastosowaniem zorganizowanego systemu odprowadzania wód deszczowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów a następnie ich wywóz w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obowiązek przestrzegania zasad określonych w przepisach odrębnych w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach;

3) możliwość składowania materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;

4) zakaz stosowania do utwardzania i niwelacji terenów odpadów zaliczanych według przepisów odrębnych do kategorii odpadów niebezpiecznych.

§ 15. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

1) budowę i rozbudowę sieci napowietrzno-kablowej średniego (15kV) i niskiego napięcia z bezpośrednim dosyłem energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4/0,23 kV;

2) budowę i rozbudowę urządzań elektroenergetycznych oraz przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej prowadzoną według zasad określonych w przepisach odrębnych;

3) budowę i rozbudowę liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających dróg, przy czym plan dopuszcza przebieg sieci elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczającymi dróg;

4) lokalizację stacji trafo SN/nn - poza liniami rozgraniczającymi dróg, na wydzielonych działkach z dostępem do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej;

5) realizację stacji transformatorowych jako wbudowanych lub słupowych;

6) szerokości stref oddziaływania dla przebiegu linii napowietrznych:

a) dla LN 110 kV: 35 m (po 17,5 m od osi linii na stronę),

b) dla linii LN 15 kV: 15 m (po 7,5 m od osi linii na stronę);

- dopuszcza się zmianę stref, w indywidualnych przypadkach, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

7) zasady zagospodarowania części terenów objętych strefami oddziaływania, określone są w przepisach odrębnych.

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) zaopatrzenie ze źródeł lokalnych bezpiecznych ekologicznie, tj. zapewniających wysoki stopień czystości spalin - zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zaopatrzenie ze źródeł odnawialnych wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, biomasy i innych o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

§ 17. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) obsługę z sieci istniejącej oraz projektowanej;

2) obsługę abonentów realizowaną za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) zabezpieczenia możliwości przygotowania łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych.

Rozdział 4.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 18. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;

2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości - zgodnie z regulacją wynikająca z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów jak dla nowych działek budowlanych, o których mowa w § 19.

§ 19. 1. Warunkiem wydzielenia nowych działek budowlanych jest zapewnienie im dostępu do drogi publicznej lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej w rozumieniu przepisów odrębnych oraz możliwości obsługi infrastrukturą techniczną na warunkach określonych niniejszym planem.

2. Ustalenia niniejszego rozdziału oraz ustalenia szczegółowe dla terenu w zakresie parametrów nowych działek budowlanych, nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczających dróg, podziałów dokonywanych w celu regulacji stanu prawnego, poprawy istniejącego zagospodarowania oraz innych dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dla dokonywania podziałów na nowe działki budowlane ustala się:

1) przebieg linii podziału sięgających linii rozgraniczających dróg taki sam jak istniejących granic działki, która podlega podziałowi lub do nich prostopadły;

2) możliwość odchylenia przebiegu granic do 20° względem określonego w pkt 1 z uwagi na istniejące uwarunkowania

Rozdział 5.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1.P do 3.P ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, przetwórstwa, składów i magazynów,

b) jako przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa usługowa, administracyjno-biurowa,

- zabudowa garażowa i gospodarcza, infrastruktury technicznej,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i drogowej;

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej,

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 90% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:

- minimalny: 0,1,

- maksymalny: 2,2,

d) możliwość lokalizowania, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i infrastruktury technicznej o powierzchni nieprzekraczającej 20 m2, wysokości nieprzekraczającej 5 m i dachach o dowolnym kącie nachylenia,

e) realizację obiektów małej architektury i zieleni;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość:

- zabudowy realizowanej w ramach przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczającą 20 m za wyjątkiem masztów, dźwigów, silosów, suwnic i innych wynikających z technologii, jednak nie więcej niż 50 m,

- zabudowy realizowanej w ramach przeznaczenia uzupełniającego - nieprzekraczającą 15 m,

- zabudowy garażowej i gospodarczej, infrastruktury technicznej - nieprzekraczającą 10 m,

- inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji - nieprzekraczającą 30 m,

b) dachy płaskie, oraz jedno- lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 25°;

4) w zakresie podziału nieruchomości - możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane, przy zachowaniu ustaleń Rozdziału 4 uchwały oraz parametrów:

a) szerokości frontu wynoszącej co najmniej 25 m,

b) powierzchni wynoszącej co najmniej 3000 m2,

c) możliwość wydzielania dróg wewnętrznych z zachowaniem ustaleń § 9 pkt.2;

5) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych (w tym postojowych jak i garażowych) na terenach nowych inwestycji ustala się:

a) dla zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, przetwórstwa, składów, magazynów - 1 stanowisko na 10 osób zatrudnionych w obiekcie oraz minimum 1 stanowisko dla samochodów ciężarowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu, w zależności od specyfiki jego funkcjonowania,

b) dla zabudowy przeznaczenia uzupełniającego - 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu przy czym dla inwestycji łączących w sobie więcej niż jedną funkcję - zapewnienie miejsc w ilości odpowiadającej dla każdej z nich,

c) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wskazanej w przepisach odrębnych.

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe

§ 21. Teren, dla którego plan ustala określone przeznaczenie, może być zagospodarowany, urządzony i użytkowany tymczasowo w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania go zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem.

§ 22. 1. Określa się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów oznaczonych symbolem P: 10 %.

2. Dla pozostałych terenów nie stwierdza się wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozprza.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rysunek planu

Orientacja

infoRgrafika

Arkusz 1

infoRgrafika

Arkusz2

infoRgrafika

Arkusz3

infoRgrafika

Arkusz4

infoRgrafika

Arkusz5

infoRgrafika

Arkusz6

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Gminy Rozprza nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014r. poz. 379, 768).


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014r. poz. 379, 768), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych, Rada Gminy Rozprza postanawia, co następuje:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy w Rozprzy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych, będą realizowane i finansowane ze środków budżetu Gminy tj. środków własnych Gminy oraz z pozyskanych funduszy zgodnie z przepisami odrębnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »