| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Opoczna; Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 12 lutego 2015r.

do porozumienia nr 1/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829), art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 8 ust. 2a i ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwały Nr VI/52/11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej, oraz uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1) Starosta Józef Róg

2) Wicestarosta Marcin Baranowski

i

Gmina Opoczno reprezentowana przez Burmistrza Opoczna Rafała Kądzielę

zawierają aneks następującej treści:

§ 1. W porozumieniu Nr 1/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. zawartym pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Opocznie a Gminą Opoczno reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna w sprawie powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Opoczno zadań powiatowej biblioteki publicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawą finansowania powierzonych zadań będą środki określone na każdy rok w budżecie Powiatu Opoczyńskiego w wysokości 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) przekazane na konto Gminy Opoczno w banku BPH Kraków nr 911060 0076 0000 3210 0020 7971".

2) w § 3:

a) w ust. 2 słowo "sprawozdania" zastępuje się słowem "sprawozdanie" oraz kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa: "zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu".

b) ust. 3:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Ze środków finansowych, o których mowa w § 2, MBP pokrywa, z zastrzeżeniem ust. 4, wydatki wynikające z zadań powiatowej biblioteki publicznej t.j.:"

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) koszty działalności informacyjnej".

- skreśla się pkt 7,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Z dotacji MBP nie można pokrywać wydatków, które musi ponieść niezależnie od tego, czy realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej."

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Na sprzętach, materiałach informacyjnych, publikacjach itp. zakupionych ze środków przekazanych przez Powiat Opoczyński, umieszcza się informację, że wydatek ten został dokonany lub współfinansowany ze środków Powiatu Opoczyńskiego."

3) w § 5 słowa "dyrektor MBP" zastępuje się słowami "Gmina Opoczno"

4) w § 6 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako 5, natomiast ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po rozwiązaniu porozumienia, znajdujące się w posiadaniu MBP ksiegozbiór, urządzenia i pomoce metodyczne zakupione w ramach środków z budżetu Powiatu Opoczyńskiego, Przyjmujący przekazuje Powierzającemu."

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Niniejszy aneks do porozumienia sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik do Aneksu Nr 2
zawarty pomiędzy powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego a Gminą Opoczno reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna
z dnia 12 lutego 2015 r.

Wzór sprawozdania rzeczowo finansowego z realizacji powierzrzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zadania powiatowej biblioteki Publicznej - art. 20 ust. 1,2,4,5 ustawy o bibliotekach

Rodzaj wydatku (przeznaczenie z Porozumienia)

Opis realizowanego zadania

Kwota wykorzystana z dotacji

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących
jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy

Pełnienie funkcji ośrodka informacji
biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym

Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej

Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie
realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki
publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5

Podpis Dyrektora

Podpis Głównego Ksiegowego

Starosta Opoczyński


Józef Róg


Wicestarosta


Marcin Baranowski


Burmistrz Opoczna


Rafał Kądziela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »