| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 17/2014 Burmistrza Miasta Ozorkowa; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 9 października 2014r.

w?sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ozorkowa zadań Powiatu Zgierskiego z?zakresu zarządu drogami powiatowymi w?granicach administracyjnych miasta Ozorków oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w?celu realizacji przyjętych zadań

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami z 2013r.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r.: 379, poz. 1072), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zmianami z 2013r.: poz. 645, z 2014r.: poz. 379, poz. 1072), oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, ze zmianami z 2013r.: poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014r.: poz. 659); art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1115), oraz w oparciu o uchwałę Nr LVIII/484/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ozorkowa zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa na rok 2015 i uchwałę Nr L/667/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Ozorkowa prowadzenia zadań publicznych Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorków a także z uwagi na fakt udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjętych zadań, o których w treści porozumienia: Zarząd Powiatu Zgierskiego, zwany dalej „Przekazującym”, w imieniu którego działają:

1)Krzysztof Kozanecki - Starosta Zgierski

2)Marcin Karpiński - Wicestarosta Zgierski oraz Burmistrz Miasta Ozorkowa - Jacek Socha, zwanym dalej „Przyjmującym”, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) zadań i uprawnień określonych w art. 20 pkt 3-5. 7-8, 10-14 i 16 ustawy o drogach publicznych, określonej wyżej, oraz przeniesienia ryzyka odszkodowawczego z tytułu korzystania z dróg przez osoby trzecie na zasadach ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec szkód drogowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa o łącznej długości 20,043 km, wg wykazu jak niżej:

infoRgrafika

2. Przekazujący powierza, a Przyjmujący przejmuje wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie objętym porozumieniem z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji administracyjnych uzgadniających lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych.

4. Przyjmujący w decyzjach zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym, będzie umieszczał warunki podane przez Przekazującego w decyzjach, o których mowa w ust. 3

5. Przyjmujący będzie prowadził wszelkie sprawy związane z usuwaniem usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, takie jak m.in.:

a) kontrola zajętego pasa drogowego przez cały okres gwarancji,

b) w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyegzekwowanie ich usunięcia od zajmującego pas drogowy.

6. Przejmujący przekaże Przekazującemu kserokopie decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego do dnia 31.07.2015r. - za pierwsze półrocze i do dnia 31.01.2016r. - za drugie półrocze.

§ 2. 1. Odpowiednio w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1115) Przekazujący udziela Przyjmującemu dotacji w wysokości 336 000,00 zł (słownie zł: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) na bieżące utrzymanie dróg w roku 2015.

2. Dotacja zostaje udzielona w celu sfinansowania zadań określonych w § 1 porozumienia, wykonywanych w okresie od dnia l stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

3. Kwota dotacji w wysokości j. w. zostanie przekazana na rachunek bankowy Przyjmującego w Banku................................................................................................................................................................................................, w dwóch równych ratach po 168 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) pierwsza do dnia 31 stycznia 2015r., druga do 15 lipca 2015r.

4. Przebieg realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia określa harmonogram rzeczowy stanowiący załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Przekazujący zastrzega sobie prawo do kontroli Przejmującego w zakresie objętym porozumieniem.

6. Niniejsze porozumienie nie stoi na przeszkodzie podjęcia przez Przekazującego działań inwestycyjnych na drogach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia, jak również podjęcia działań dla wykonania robót modernizacyjnych.

§ 3. Przyjmującemu przysługują prawa i obowiązki określone w art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.).

§ 4. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać środki dotacji oraz środki pozyskane z tytułu przyjęcia zadań i kompetencji na podstawie niniejszego porozumienia, na realizację zadań wyłącznie objętych zakresem porozumienia i zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym.

2. Przyjmujący rozlicza dotację w okresach półrocznych do 10 dnia miesiąca następującego po półroczu, poprzez zestawienie potwierdzonych kserokopii faktur lub innych dokumentów finansowych, w tym dokumentujących własne koszty Przyjmującego.

3. Podstawą do przekazania środków będą udokumentowane koszty wraz z podatkiem VAT bez opłat z tytułu odsetek lub kar umownych.

4. Przyjmujący zapewnia, że wydatkowanie środków z dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907).

5. W przypadku wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z postanowieniami § 4 porozumienia Przyjmujący zobowiązany jest zwrócić nieprawidłowo wykorzystaną dotację w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie terminu przewidzianego w § 4 ust. 2 porozumienia.

6. Określony w § 4 ust. 5 porozumienia termin zwrotu dotacji dotyczy również zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

7. W przypadku opóźnienia zwrotu dotacji (i naruszenia terminu zwrotu dotacji wskazanego w § 4 ust. 5 i 6) Przyjmujący zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony i obejmuje ono wszystkie wydatki poniesione przez Przyjmującego od dnia l stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

2. Każda ze stron może porozumienie wypowiedzieć z l-miesięcznym wypowiedzeniem i ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednak prace rozpoczęte przez Przyjmującego i postępowania będące w toku w chwili dokonania wypowiedzenia trwają do ich zakończenia i podlegają rozliczeniu zgodnie z porozumieniem.

3. Przyjmujący ma prawo wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku zwłoki Przekazującego w przekazaniu środków dotacji przekraczającej 30 dni, licząc od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 porozumienia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg następnego dnia po dniu dokonanego wypowiedzenia.

4. Przekazujący ma prawo wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Przyjmującego harmonogramu rzeczowego. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg następnego dnia po dniu dokonanego wypowiedzenia. W takim przypadku wszystkie działania Przyjmującego ulegają wstrzymaniu i rozliczeniu po inwentaryzacji na dzień rozwiązania umowy.

§ 6. 1. Przyjmujący na każde żądanie Przekazującego udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji porozumienia, a w szczególności z realizacji harmonogramu rzeczowego.

2. Przekazujący współdziała i udziela niezbędnej pomocy Przyjmującego w trakcie realizacji Porozumienia, zwłaszcza w celu realizacji roszczeń lub uprawnień osób trzecich.

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorze robót.

§ 7. 1. Odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia:

a) ze strony Przekazującego jest Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Zgierzu,

b) ze strony Przyjmującego jest Wydział Polityki Przestrzennej.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:

a) ze strony Przekazującego: Skarbnik Powiatu Zgierskiego,

b) ze strony Przyjmującego: Skarbnik Miasta Ozorkowa.

§ 8. Wszelkie spory majątkowe wynikłe z niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie sąd powszechny.

§ 9. Porozumienie zostało spisane w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają do swej ważności formy pisemnej w granicach upoważnień udzielonych przez uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie i Rady Powiatu Zgierskiego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Zgierski


Krzysztof Kozanecki


Wicestarosta Zgierski


Marcin Karpiński


Skarbnik Powiatu Zgierskiego


Iwona Stańczyk

Burmistrz Miasta Ozorkowa


Jacek Socha


Skarbnik Miasta Ozorkowa


Jarosław Sosnowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 17/2014
z dnia 09.10.2014r.

załącznik do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasta Ozorkowa w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ozorkowa zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorków oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorkowa w celu realizacji przyjętych zadań

Harmonogram rzeczowy wykonania robót w zakresie dróg powiatowych: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, grupa wydatków – pozostałe wydatki bieżące:

1. utrzymanie letnie wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz utrzymaniem zieleni drogowej
- wykonywane na bieżąco,

2. utrzymanie zimowe dróg w roku 2015 – wykonywane na bieżąco,

3. wydatki na remonty cząstkowe dróg,

4. konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej  - wykonywane na bieżąco.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »