| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/IV/15 Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 6 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Pajęczańskiego z?działalności Komisji Bezpieczeństwa i?Porządku za rok 2014

Na podstawie art. 12 punkt 11, w związku z art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Pajęczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie Starosty Pajęczańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pajęczańskiego


Jacek Lewera


Załącznik do Uchwały Nr 22/IV/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 6 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych na podstawie art.38a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Zarządzeniami Starosty Pajęczańskiego Nr 230/2014 z dnia 03 lutego 2014 r. oraz  Nr 3/2014 z 11 grudnia 2014 r. powołano  Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na V  kadencję 2014-2016.

Komisja realizuje zadania  na podstawie  przyjętego planu pracy w którym  uwzględniono zadania wynikające z uchwalonego w I-szej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, „Programu zapobiegania przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Pajęczańskiego”. Skład komisji jest bardzo szeroki, podkreślenia wymaga zwłaszcza udział prokuratora i przedstawicieli społeczności lokalnych. Działająca pod  przewodnictwem Starosty Powiatu Pajęczańskiego   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  liczy 8 osób.

W jej skład wchodzi:

a) dwóch  radnych delegowanych przez Radę Powiatu:

- Pan Tadeusz Ślusarek,

- Pan Józef Wesołowski (od 11 grudnia) Tomasz Borgul,

b) dwóch przedstawicieli KP Policji:

- Pan Adam Stochniałek,

- Pan Zbigniew Wojtasik

c) oraz trzy osoby powołane przez Starostę Pajęczańskiego:

- Pan Jacek Lewera - Wicestarosta/Przewodniczący Rady(od 11 grudnia),

- Pan Krzysztof Piekarz -  Sekretarz Powiatu,

- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.

Członkostwo w komisji radnego ustaje zawsze z dniem wygaśnięcia  jego mandatu. W pracach komisji  V  kadencji uczestniczy z głosem doradczym także  Prokurator Rejonowy Pan Jarosław Jajczak, który został wyznaczony przez prokuratora  okręgowego.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdawczym zajmowała  się:

- oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- opiniowaniem pracy Policji i innych służb powiatowych, inspekcji, straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie  powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- realizowaniem powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowaniem projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży  oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowaniem projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Komisja statuowana jest  organem opiniodawczo-doradczym Starosty.

W roku 2014 komisja odbyła cztery  posiedzenia:

I posiedzenie – 7 lutego 2014 roku.

Tematy obrad:

a) ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie powiatu za 2013 r.:

- informacja Komendanta Powiatowego Policji,

- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

b) uchwalenie planu pracy Komisji na 2014r.

II posiedzenie - 16 czerwca 2014 roku.

Tematy obrad:

a) informacja zarządców dróg o planowanych inwestycjach i remontach na drogach powiatu pajęczańskiego w 2014 r.,

b) informacja przedstawicieli gmin na temat  zabezpieczenia  wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,

c) zapewnienie bezpieczeństwa obywateli podczas planowanych imprez rekreacyjno -widowiskowych w okresie letnim na terenie powiatu;

III posiedzenie - 26 września 2014 roku.

Tematy obrad:

a) ocena przebiegu sezonu letniego (zabezpieczenie wypoczynku dzieci w okresie wakacyjnym)  na terenie  powiatu oraz ocena zabezpieczenia imprez rekreacyjno-widowiskowych- informacja Komendanta Powiatowego Policji,

b) informacja  na temat zagrożeń patologicznych oraz zachowań minimalizujących niebezpieczeństwa mogące zagrażać życiu i zdrowiu ( używanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy)  wśród nieletnich oraz propozycje działań  profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015,

c) informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach, gdzie będzie mogło odbywać się spopielanie i zagrzebywanie zabijanych zwierząt, u których stwierdzono afrykański pomór świń (ASF).

IV posiedzenie - 22 grudnia 2014 roku.

Temat obrad: przygotowanie służb do zimowego utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu pajęczańskiego  oraz dróg powiatowych i gminnych.

Funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku umożliwiło wymianę doświadczeń, informacji oraz podejmowania niezbędnych decyzji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i naruszenia porządku publicznego. Dotychczasowe działania komisji przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa obywateli, oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Tematy obrad były wnikliwie omawiane w oparciu o przedkładane w sposób wyczerpujący informacje o podejmowanych działaniach prowadzących do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego powiatu.

Nadmienić należy, że wszystkie posiedzenia odbyły się zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem pracy, przy wysokiej frekwencji członków Komisji pozwalającej na prowadzenie prawomocnych obrad.

Przewodniczacy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Jan Ryś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »