| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w?Sieradzu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626)  Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 121/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu;

2) Uchwała Nr 938/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 17 lutego 2015 r.

STATUT SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zmianami).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Zakładu jest miasto Sieradz.

§ 3. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

3. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu
na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 4. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie ludności opieki zdrowotnej w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) specjalistycznej opieki zdrowotnej;

3) hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, diabetologii, nefrologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, chirurgii, ortopedii, okulistyki, reumatologii, urologii, otolaryngologii, rehabilitacji, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, medycyny ratunkowej, chorób przewlekłych, opieki paliatywnej i hospicyjnej;

4) ratownictwa medycznego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

5) leczenie i rehabilitacja dzieci z chorobami powodującymi dysfunkcję układu ruchu realizowane w ramach terapii ogólnoustrojowej;

6) zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej;

7) zabezpieczenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego;

8) prowadzenie terapii zajęciowej;

9) prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej;

10) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami opieki zdrowotnej w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej, szpitalnej, opiekuńczo - leczniczej oraz pielęgnacyjno – opiekuńczej;

11) organizowanie i koordynowanie rehabilitacji leczniczej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami w ramach prowadzonej opieki zdrowotnej;

12) promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym i uzależnieniom;

13) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami;

14) promocja i sprzedaż usług medycznych osobom oraz jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w pkt. 10,11,12;

15) prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników medycznych;

2. Zakład realizuje zadania z zakresu:

1) medycyny pracy;

2) spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego;

3) edukacji zdrowotnej;

4) wsparcia psychologicznego.

3. Zakład realizuje zadania zlecone przez Radę ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia oraz Zarząd Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.

4. Zakład prowadzi szkolenia podyplomowe lekarzy i pielęgniarek w zakresie
reprezentowanym.

5. Zakład realizuje usługi socjalno - opiekuńcze.

§ 6. Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 7. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki
i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zakładem

§ 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora, Zakładem kieruje Zastępca Dyrektora.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 10. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 11. 1. Rada Społeczna składa się z 9 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Łódzkiego lub osoba przez     niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 7 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

§ 12. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 13. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 15. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 16. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 17. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zmianami).

§ 18. 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 20. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 22. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 17 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz
z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI SZPITALNEJ

1. Szpital w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Otorynolaryngologiczny;

2) Oddział Okulistyczny;              

3) Oddział Reumatologiczny;              

4) Oddział Urologiczny;              

5) Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych;

6) Oddział Rehabilitacyjny;

7) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej;

8) Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych;

9) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

10) Oddział Chirurgiczny;

11) Oddział Neurochirurgiczny;

12) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

13) Oddział Neonatologiczny;

14) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;                            

15) Oddział Neurologiczny;

16) Oddział Udarowy;

17) Oddział Ginekologiczno – Położniczy;

18) Oddział Chorób Wewnętrznych;

19) Oddział Pediatryczny;              

20) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

21) Izba Przyjęć;              

22) Blok Operacyjny;              

23) Centralna Sterylizatornia;

24) Apteka Szpitalna;

25) Prosektorium;              

26) Izba Przyjęć – 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

27) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc– 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

28) Oddział Rehabilitacji – 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy w Rafałówce, w skład którego wchodzą:             

1) Oddział Rehabilitacji Dziecięcej;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;

3) Gabinet Zabiegowy dla Dzieci.

3. Centrum Psychiatryczne w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno – Diagnostyczny;

2) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno – Diagnostyczny;

3) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno – Diagnostyczny;

4) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno – Diagnostyczny;

5) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno – Diagnostyczny;

6) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży;

7) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno – Diagnostyczny;

8) Oddział Leczenia Uzależnień:

a) Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;              

9) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej;

10) Oddział Psychiatrii Sądowej;

11) Ośrodek Terapii Zajęciowej;

12) Pracownia do Elektrowstrząsów;

13) Izba Przyjęć;

14) Dział Żywienia;

15) Apteka.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1. Zespół Poradni Specjalistycznych w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Poradnia Otorynolaryngologiczna;

2) Poradnia Okulistyczna;

3) Poradnia Leczenia Zeza;

4) Poradnia Reumatologiczna;

5) Poradnia Urologiczna;

6) Poradnia Nefrologiczna;

7) Poradnia Rehabilitacyjna;

8) Poradnia Diabetologiczna;

9) Poradnia Gastroenterologiczna;

10) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

11) Poradnia Chirurgiczna;

12) Poradnia Chirurgii Dziecięcej;

13) Poradnia Neurochirurgiczna;

14) Poradnia Kardiologiczna;

15) Poradnia Neurologiczna;

16) Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci;

17) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci;

18) Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego;

19) Poradnia Logopedyczna;

20) Poradnia Alergologiczna;

21) Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna;

22) Poradnia Medycyny Pracy;

23) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;

24) Szkoła Rodzenia;

25) Poradnia Onkologiczna;

26) Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej;

27) Poradnia Chirurgii Onkologicznej;

28) Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej;

29) Pracownia Diagnostyki Endoskopowej;

30) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego               – 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

31) Poradnia Medycyny Paliatywnej;

32) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Okulistyczny;

33) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Otorynolaryngologiczny;

34) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Urologiczny;

35) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Ortopedyczny;

36) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Pulmonologiczno - Alergologiczny;

37) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Dermatologiczno - Wenerologiczny;

38) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Ginekologiczno - Położniczy;

39) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Neurologiczny;

40) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Reumatologiczny;

41) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Gastroenterologiczny;

42) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Chirurgii Szczękowo - Twarzowej;

43) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Chirurgiczno - Neurochirurgiczny;

44) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Chirurgiczno - Onkologiczny;

45) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Gruźlicy i Chorób Płuc – 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

2. Zespół Poradni Specjalistycznych w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład

którego wchodzą:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

2) Poradnia Leczenia Uzależnień;

3) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin;

4) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży;

5) Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia;

6) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy.

3. Przychodnia Stomatologiczna w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Stomatologiczna;

2) Poradnia Ortodontyczna;

3) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;

4) Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia;

5) Poradnia Protetyki Stomatologicznej;

6) Poradnia Stomatologii Dziecięcej;

7) Poradnia Stomatologiczna –  98-290 Warta, Rafałówka.

4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Sieradzu przy ul. Armii     Krajowej 7, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Analityki Ogólnej;

2) Pracownia Hematologii;

3) Pracownia Immunochemiczna;

4) Pracownia Mikrobiologii;

5) Pracownia Koaguologii;

6) Pracownia Chemii Klinicznej;

7) Pracownia Serologii Grup Krwi;

8) Punkt pobrań – 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3.

5. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Ultrasonografii;

2) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

3) Pracownia Mammografii;

4) Pracownia Tomografii Komputerowej;

5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

6) Pracownia Diagnostyki Obrazowej – 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

6. Pracownia    Diagnostyki    Kardiologicznej w Sieradzu   przy   ul.   Armii           Krajowej 7, w skład której wchodzą:

1) Pracownia Holterowska;

2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Prób Wysiłkowych;

4) Pracownia EKG.

7. Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Fizykoterapii;

2) Pracownia Kinezyterapii;

3) Pracownia Masażu;

4) Pracownia Hydroterapii;

5) Pracownia Ciepłolecznictwa (parafina);

6) Sala Ćwiczeń dla Dzieci;

7) Dział Rehabilitacji             – 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

8) Poradnia Rehabilitacyjna – 98-290 Warta, Rafałówka;

9) Pracownia Fizjoterapii      – 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3.

8. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,w skład której wchodzą:

1) Gabinet Lekarza POZ;

2) Gabinet Pielęgniarki POZ;

3) Gabinet Medycyny Szkolnej;

4) Gabinet Szczepień;

5) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy;

6) Zespół Transportu Sanitarnego;

7) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

9. Ratownictwo  Medyczne w Sieradzu  przy  ul.  Armii  Krajowej  7, w skład którego wchodzą:

1) Ambulatorium Ogólne;

2) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego;

3) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego;

4) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – 98-270 Złoczew,
ul. Burzenińska 8/10;

5) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – 98-290 Warta,
ul. Sieradzka 3;

6) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – 98-235 Błaszki, Lubanów 27;

7) Dyspozytornia.

III. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI POZASZPITALNEJ

1. Zakład Opieki Długoterminowej w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2, w skład którego wchodzą:

1) Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej;

2) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy;

3) Hospicjum Domowe– 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7;

4) Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem;

5) Hospicjum Stacjonarne – 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7.

2. Zespół Opieki Długoterminowej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzi:

1) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

3. Zespół Opieki Pozaszpitalnej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzi:

1) Zespół leczenia środowiskowego;

2) Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »