| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Głuchów

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 150) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Głuchów na lata 2015 – 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Stanisław Bartkowicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuchów na lata 2015-2019

Rozdział 1.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Głuchów

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Głuchów składa się z 14 budynków, w których znajduje się 51 lokali mieszkalnych i przedstawia się następująco:

Lp.

Lokale
mieszkalne

Wyposażenie
Lokali

Lokalizacja

Powierzchnia

1.

5

dostęp do wody c.o., kanalizacja

„Dom Lekarza”
w Głuchowie

46,29m2, 55,82m2, 48,10m2, 54,18m2, 55,82,m2

2.

4
(w tym 1 lokal
socjalny)

dostęp do wody kanalizacja

budynek „starego Ośrodka Zdrowia”
w Głuchowie

55,70m2,  46m2, 49m2, 35,90m2,

3.

1

dostęp do wody
kanalizacja

budynek starej poczty
w Głuchowie

63,70m2,

4.

10

dostęp do wody
c.o. kanalizacja

Dom Nauczyciela
w Głuchowie

60m2,83,50m2
82m2, 75m2, 34m2, 58m2, 67m2, 34m2, 58m2, 43 m2

5.

4

dostęp do wody
c.o., kanalizacja

budynek Weterynarii w Głuchowie

54,70m2, 41,70m2, 66m2, 12,10m2

6.

3

dostęp do wody

budynek starej szkoły w Michowicach

36m2, 51m2, 40,45m2

7.

2

dostęp do wody
c.o.

Dom Nauczyciela
w Michowicach

48m2, 48m2

8.

3

dostęp do wody
c.o.

Dom Nauczyciela w Janisławicach

48m2, 48m2
60m2

9.

4

dostęp do wody
c.o.

Dom Nauczyciela w
Wysokienicach

41m2, 41m2,
51m2, 51m2

10.

2

dostęp do wody
c.o.

Dom Nauczyciela przy szkole
w Wysokienicach

44m2, 44m2

11.

2

dostęp do wody
c.o.

budynek Agronomówki
w Wysokienicach

50m2, 50m2

12.

3

dostęp do wody
c.o.

Dom Nauczyciela
w Kochanowie

50m2, 50m2, 36m2

13.

4

dostęp do wody
c.o.

Dom Nauczyciela
w Białyninie

54m2, 54m2,
43m2, 65m2

14.

4

dostęp do wody
c. o.

budynek
po Przedszkolu
w Białyninie

37m2, 69 m2, 46 m2,60m2

§ 2. 1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociąg z sieci, kanalizację , łazienkę i przedstawia się następująco:

1) stan 43 lokali określa się jako dobry,

2) stan 8 lokali określa się jako średni.

2. Przewiduje się powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy poprzez adaptację wolnych pomieszczeń na lokale socjalne;

3. Zakłada się, że w okresie najbliższych 5 lat może nastąpić sprzedaż kilku lokali mieszkalnych;

4. Zmiany stanu technicznego lokali dotyczyć będą malowania i koniecznych remontów, mających na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

Rozdział 2.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 3. 1. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy przedstawia się następująco:

1) 2015 r. – wymiana stolarki okiennej w budynku po Przedszkolu w Białyninie i w budynku  Domu Nauczyciela w Janisławicach, remonty bieżące w innych budynkach;

2) 2016 r. – wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku „Domu Lekarza w Głuchowie, prace w ramach remontów bieżących;

3) 2017r. - termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Janisławicach, prace konieczne do utrzymania stanu nie pogorszonego w budynkach o średnim standardzie;

4) 2018 r. – wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku po Przedszkolu w Białyninie, konserwacje i remonty bieżące;

5) 2019r.  –  termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Głuchowie, remonty i prace niezbędne do utrzymania właściwego  ogólnego stanu technicznego budynków komunalnych.

Rozdział 3.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 4. 1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa każdorazowo uchwała Rady Gminy.

2. Planuje się sprzedaż kilku mieszkań.

3. Przewidywana  sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

Rozdział 4.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 5. 1. Stawki czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala zarządzeniem Wójt Gminy;

2. Wymiar czynszu najmu lokali ustala się na podstawie stawki czynszu i powierzchni użytkowej lokalu;

3. Wysokość oraz termin zapłaty czynszu za najem lokalu określa umowa najmu;

4. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu lokalu;

5. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania, w tym opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, za odbiór odpadów komunalnych i odbiór  nieczystości ciekłych;

6. Ze względu na lokalizację, wyposażenie w instalacje i ogólny stan techniczny budynku ustala się następujące czynniki obniżające stawkę czynszu:

1) budynki o stanie technicznym średnim, bez wyposażenia w c.o. – obniżka o 15%.

§ 6. 1. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać  połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobach gminy;

2. Różnicę pomiędzy kosztami rzeczywistymi eksploatacji lokali socjalnych, a wpływami wynikającymi ze stawki czynszu za te lokale pokrywa gmina;

3. W pozostałych sprawach nie objętych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150).

Rozdział 5.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 7. 1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt Gminy;

2. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Rozdział 6.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015 -2019

§ 8. Zakłada się, że źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Dlatego też przyjęto za zasadne, aby koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego pokrywane były głównie wpływami uzyskiwanymi z czynszów najmu lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.

§ 9. W wyjątkowych sytuacjach koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy mogą być pokryte ze środków własnych gminy. Należy dążyć do tego, aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się z opłat za wynajem.

Rozdział 7.

Wysokość wydatków w kolejnych latach

§ 10. Wydatki na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych latach planuje się w następujący sposób:

Rok

Koszty bieżącej eksploatacji

Koszty remontów
i modernizacji

2015

75.000 zł

60.000 zł

2016

78.000 zł

60.000 zł

2017

80.000 zł

70.000 zł

2018

85.000 zł

80.000 zł

2019

90.000 zł

90.000 zł

Rozdział 8.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

§ 11. Poprawę gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy zakłada się przez właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów, ewentualne pozyskanie lokali socjalnych, analizowanie sytuacji w zakresie planowanej zamiany lub sprzedaży lokalu.

Rozdział 9.

Przepisy końcowe

§ 12. W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy propozycje zmian „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchów w latach 2015 – 2019”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »