| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i?Młodzieży w?Gminie Bełchatów

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,  Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr LII/445/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/41/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów

Rozdział 1.
Formy i cele realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Formy i cele realizacji

§ 1. 1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów zwany dalej „Programem”.

2. Jako formę realizacji Programu ustanawia się Stypendium Wójta Gminy Bełchatów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminę Bełchatów.

3. Celem Programu jest:

1) promowanie osiągnięć uczniów wybitnie uzdolnionych, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce i rozwijania zainteresowań;

2) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim;

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności edukacyjnej uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Rozdział 2.
Stypendium Wójta Gminy Bełchatów za wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych Gminy Bełchatów

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Stypendium za wyniki w nauce, zwane dalej stypendium, jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez Wójta Gminy Bełchatów.

2. Stypendium może być przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów publicznych, prowadzonych przez Gminę Bełchatów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Bełchatów.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być również przyznane uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Bełchatów, mieszkających w gminach ościennych.

4. Stypendium jest przyznawane raz na semestr.

5. Wysokość stypendium i ilość stypendiów na dany semestr roku szkolnego ustala Wójt Gminy Bełchatów, biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na stypendia w danym roku.

6. Dokumentację stypendium stanowią wnioski o przyznanie stypendium oraz protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

Kryteria przyznawania stypendium

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który w semestrze, za który przyznaje się stypendium spełnia łącznie kryteria 1) i 2):

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 5,0;

2) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń gimnazjum, który w semestrze, za który przyznaje się stypendium spełnia łącznie kryteria 1) i 2):

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 4,9;

2) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Na wysokość stypendium mają wpływ osiągnięcia w konkursach o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

4. Zasady przyznawania stypendium i jego wysokość określa Wójt Gminy Bełchatów.

Tryb przyznawania stypendium

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, stanowiącym załącznik do niniejszego Programu, mogą wystąpić:

1) dyrektor szkoły;

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, tj. kserokopię świadectwa szkolnego bądź dokument potwierdzający uzyskane w semestrze wyniki w nauce i zachowaniu, kserokopie dyplomów otrzymanych na konkursach.

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów w terminie do 31 marca każdego roku za pierwszy semestr i w terminie do 15 lipca za drugi semestr roku szkolnego.

4. Wnioski złożone po terminie nie będa rozpatrywane.

5. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Gminy Bełchatów.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Bełchatów w formie zarządzenia.

7. Od decyzji Wójta Gminy Bełchatów odwołanie nie przysługuje.

§ 5. 1. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów.

2. Zawiadomienie pisemne wnioskodawcy o nieprzyznaniu stypendium przekazuje się z uzasadnieniem.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy Bełchatów.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 7. Program realizowany będzie ze środków własnych Gminy Bełchatów w wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 8. 1. Przepisy niniejszego programu nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców, ani zobowiązań Gminy Bełchatów do przyznania nagrody.

2. Przepis ust.1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych nagród.


Załącznik Nr 1 do Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

I. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………

4. Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………

5. Klasa ………………………………………………………………………………………………

6. Imię i nazwisko wychowawcy klasy ………………………………………………..

II. Spełnianie przez ucznia kryteriów podstawowych:

7. Ocena z zachowania ………………………………………………………………………

8. Średnia ocen ………………………………………………………………………………….

III. Spełnianie przez ucznia kryteriów dodatkowych:

Wyniki w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim:

Lp.

Nazwa konkursu

Osiągnięcia ucznia

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego bądź dokument potwierdzający uzyskane
w semestrze wyniki w nauce i zachowaniu, kserokopie dyplomów otrzymanych na konkursach.

IV. Opinia wychowawcy

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………

miejscowość, data

.............................................

czytelny podpis składającego wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »