| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr FN.031.1.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca; Wójta Gminy Łęczyca

z dnia 2 stycznia 2015r.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2015 roku w zakresie krzewienia kultury masowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Łęczyca oraz propagowanie wśród mieszkańców gminy i miasta Łęczyca oraz gmin ościennych tradycji ludowych regionu łęczyckiego.

§ 2. Realizację przedsięwzięć określonych w § 1 powierza się Domowi Kultury w Łęczycy. Dom Kultury zorganizuje imprezy mające na celu prezentację osiągnięć artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów, prezentację dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego. Planuje się następujące imprezy:

1) Pokaz potraw regionalnych;

2) Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń;

3) Spotkanie Integracyjne z okazji Dnia Kobiet;

4) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej;

5) Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK;

6) Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół;

7) Turniej Wiedzy o Kulturze;

8) Turniej Wiedzy o Regionie dla uczniów szkół;

9) Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych – konkurs dla uczniów szkół powiatu wszelkich szczebli.

§ 3. Koszty przedsięwzięcia określonego w § 2 finansowane będą przy udziale Gminy Łęczyca. Gmina przeznacza na organizację imprez dotację celową w łącznej kwocie 6.000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów i zakup nagród dla uczestników imprez, w tym:

1) Pokaz potraw regionalnych – 1.600,00 zł;

2) Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 400,00 zł;

3) Spotkanie Integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 400,00 zł;

4) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 600,00 zł;

5) Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 600,00 zł;

6) Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół  – 500,00 zł;

7) Turniej Wiedzy o Kulturze - 500,00 zł;

8) Turniej Wiedzy o Regionie dla uczniów szkół – 500,00 zł;

9) Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych – konkurs dla uczniów szkół powiatu wszelkich szczebli – 900,00 zł.

§ 4. 1. Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania przed terminem każdej imprezy kulturalnej wymienionej w § 2 dotacji celowej określonej w § 3 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Łęczycy. Podstawą do przekazania dotacji na poszczególne imprezy kulturalne będzie pismo Domu Kultury.

2. Przedmiot porozumienia zostanie zrealizowany w okresie od 02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 5. 1. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po wykonaniu przedmiotu porozumienia, nie później jednak niż do 31 grudnia 2015 roku. Dom Kultury przedstawi sprawozdanie merytoryczne z przebiegu imprez określonych w § 2 oraz ze sposobu rozdysponowania środków przekazanych na ten cel przez Wójta Gminy Łęczyca. Burmistrz Miasta przedstawi sprawozdanie finansowe z wykorzystania powyższych środków do 31 stycznia 2016 roku .

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Łęczyca nie może być przeznaczona na inny cel niż określony w § 3.

3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie określonym w art. 251 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

4. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w porozumieniu, dotacja celowa podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Łęczyca wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z tego rachunku do dnia jej zwrotu.

§ 6. 1. Wójt Gminy bądź wyznaczony przez niego pracownik ma prawo dokonać kontroli ponoszonych wydatków w ramach przyznanej dotacji.

2. Gmina Miasto Łęczyca ma obowiązek udostępnić dokumentację finansową niezbędną do przeprowadzenia kontroli.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Wójt jest uprawniony do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy, w szczególności art. 250 do 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie zostało zawarte w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym : 2 egz. dla Gminy Miasto Łęczyca, 1 egz. dla Domu Kultury w Łęczycy oraz 3 egz. dla Gminy Łęczyca.

Wójt Gminy Łęczyca


Jacek Rogoziński

Burmistrz Gminy Miasta Łęczyca


Krzysztof Lipiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »