| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Nieborów

z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie współdziałania Miasta Łowicz z?Gminą Nieborów w?zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Nieborów

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/34/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Nieborów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Nieborów oraz Uchwały Nr XXXII/144/08 Rady Gminy Nieborów z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Nieborów z Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Nieborów zostaje zawarte w dniu 2 lutego 2015 roku Porozumienie Międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem”, pomiędzy: Miastem Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1(NIP: 834-00-06-833) reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwanym dalej „Miastem”, a Gminą Nieborów z siedzibą w Nieborowie Al. Legionów Polskich 26 (NIP: 834-10-20-172) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Nieborów – Andrzeja Werle przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Sobczak, zwaną dalej „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego uczniom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Integracyjne nr 10 w Łowiczu prowadzone przez Miasto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia, nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.

§ 3. 1. Gmina pokrywa koszt wychowania przedszkolnego ucznia - mieszkańca Gminy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez Miasto prowadzące przedszkola.

2. Miesięczny koszt, o którym mowa w ust. 1, wynosi 694,07 zł.

3. Miesięczna kwota środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn liczby uczniów - mieszkańców Gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto i miesięcznego kosztu, o którym mowa w ust. 2.

4. Za miesiące lipiec – sierpień liczba uczniów – mieszkańców Gminy będzie ustalona jako średnia za okres styczeń – czerwiec 2015r.

§ 4. 1. Za okres, o którym mowa w §2 ust. 1, Gmina przekaże Miastu środki za 2 uczniów w wysokości 11.105,12 złotych (słownie: jedenaście tysięcy sto pięć złotych dwanaście groszy) w terminie do 20 lutego 2015 roku.

2. Środki, w wysokości określonej w ust.1, zostaną przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 32 2030 0045 1110 0000 0236 8560.

§ 5. 1. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

2. Miasto zobowiązuje się do udostępniania – na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolu.

3. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji porozumienia.

§ 6. 1. W przypadku konieczności zmiany wysokości środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w trakcie roku budżetowego spowodowanej zwiększoną lub zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola wysokość środków określonych w §4 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty ustalenia nowej liczby dzieci na podstawie aneksu do porozumienia.

2. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych i zmianie miesięcznego kosztu, o którym mowa w §3 ust. 2, zmianie ulegnie wysokość środków określonych w §4 ust. 1, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 7. 1. Przekazane środki, określone w §4 ust. 1 Porozumienia, Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31.08.2015 r. Środki niewykorzystane do tego terminu, w całości lub w części, Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15.09.2015 r. na rachunek bankowy Gminy: 60 9288 1066 1144 7148 2000 0010.

2. Podstawą rozliczenia przekazanych środków będą udokumentowane listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania środków przez Gminę na rachunek bankowy Gminy.

4. Środki pobrane nienależnie, Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania środków na rachunek bankowy Gminy.

5. Zwrotowi podlega ta część przekazanych środków, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są:

- ze strony Miasta:Joanna Mostowska- Dyrektor ZOPM,

- ze strony Gminy:Renata Florczak- Kierownik GZEAS.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są:

- ze strony Miasta:Arkadiusz Podsędek- Skarbnik Miasta,

- ze strony Gminy:Renata Sobczak- Skarbnik Gminy.

§ 9. Porozumienie Miasta i Gminy może być rozwiązane na mocy Porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie zostało spisane w czterech egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Nieborów


Andrzej Werle

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »