| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Brzeziny

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1?m2 pasa drogowego na terenie Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Na drogach publicznych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Brzeziny ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 5,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8,00 zł;

4) poboczy, zieleńcy 3,00 zł;

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim (np. mosty, wiadukty, przepusty, itp.) 100,00 zł;

2) na pozostałym terenie 200,00 zł za wyjątkiem umieszczenia urządzeń instalacji gazowych, dla których stawka wynosi 25,00 zł.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni reklamy 2,00 zł;

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pod szafki energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne rodzaje zajęć 3,00 zł;

§ 6. Za dzień zajęcia pasa drogowego uważa się każde zajęcie trwające do 24 godzin.

§ 7. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVII/203/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa


[1]) Zm. poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »