| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Rokicinach prowadzone przez Gminę Rokiciny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art.14 ust.5, 5a-5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292;z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rokiciny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez Przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami,
w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, min. Adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne

4) organizowanie przez przedszkole uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego,

5) opiekę i wychowanie.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej
i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 1.

2. Ustala się wysokość stawki godzinowej na kwotę 1,00zł.

3. Opłata, o której mowa w ust.2 podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/193/13 Rady Gminy Rokiciny z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Rokicinach prowadzone przez Gminę Rokiciny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kudlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »