| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Złoczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1072) oraz art.15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; zm. M.P. z 2014 poz. 718 i poz. 895) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowiskach miejskich, w których prowadzony jest handel na terenie Gminy Złoczew, w następującej wysokości:

1) ze straganu, stolika, ławki – 16,00 zł do 4 m2 + 4,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty m2 powierzchni;

2) z samochodu osobowego, przyczepy, przy sprzedaży artykułów rolnych oraz zwierząt gospodarskich - 5,00 zł;

3) z samochodu osobowego, przyczepy, przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych - 10,00 zł;

4) z samochodu ciężarowego – 20,00 zł

5) z zajętego placu – 3,00 zł za każdy rozpoczęty m2;

6) pozostałe nie wymienione w pkt 1-5, w tym handel obwoźny – 10,00 zł.

2. Opłata targowa może być także uiszczana miesięcznie za sprzedaż na targowiskach niezależnie od przedmiotu sprzedaży i wynosi wówczas 40,00 zł za stanowisko.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Miejskiej Spółce Komunalnej w Złoczewie Spółce z o.o.- za wynagrodzeniem z tytułu inkasa w wysokości 90% zainkasowanej opłaty targowej, naliczonym od pobranej i rozliczonej w miesięcznych okresach, opłaty targowej.

3. Inkasent pobierając opłatę targową wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania opatrzonych datą.

4. Pobraną opłatę targową inkasent zobowiązany jest odprowadzić na rachunek Gminy Złoczew do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XI/101/99 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie


Andrzej Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »