| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015?rok

Na podstawie art. 5a, art. 7 ust.1 pkt 17 w zw. z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz.594, 645, 1318, z 2014r., poz. 379, 1072)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych w ramach realizowanego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego budżetu obywatelskiego - w formie Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Małgorzata Grabarczyk


Załącznik do uchwały Nr IV/44/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Regulamin Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przez pojęcie budżetu obywatelskiego należy rozumieć formułę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części zarezerwowanych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki środków pieniężnych na projekty wskazane przez mieszkańców.

2. Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 wynosi 600 000 złotych.

§ 2. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, projekt inwestycyjny lub remontowy w ramach jednej z czterech kategorii tematycznych, którego realizacja należy do zadań własnych Gminy Aleksandrów Łódzki wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

1) infrastruktura;

2) bezpieczeństwo;

3) sport i rekreacja;

4) kultura.

§ 3. W ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 nie mogą być realizowane zadania:

1) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidziany dla poszczególnych kategorii:

a) infrastruktura – 200 000 zł.,

b) bezpieczeństwo – 150 000 zł.,

c) sport i rekreacja – 50 000 zł.,

d) kultura – 50 000 zł;

2) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania;

3) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartość proponowanego zadania;

4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

5) które zakładają realizację jedynie części zadania (np. części projektowej bez środków na wykonanie).

§ 4. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu jednego roku budżetowego z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadań na lata następne zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. Wdrażanie Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujące etapy:

1) konsultacje społeczne – zgłaszanie projektów zadań;

2) weryfikację zgłoszonych zadań;

3) głosowanie;

4) ogłoszenie wyników.


Konsultacje społeczne - zgłaszanie projektów

§ 6. 1. Projekty w ramach konsultacji społecznych zgłaszać może każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki, który w dniu składania projektu ukończył 16 rok życia.

2. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.aleludzki.pllub formularza tradycyjnego w jednym z punktów konsultacyjnych wskazanych w §12 regulaminu .

§ 7. 1. Każdej osobie uprawnionej do zgłaszania projektów przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego projektu w danej kategorii (maksymalna ilość zgłoszonych projektów przez jedną osobę– 4 – po jednym w każdej z kategorii).

2. W przypadku zgłaszania projektów zadań w więcej niż jednej kategorii w punkcie konsultacyjnym zgłoszenie należy wypełnić na formularzach zbiorczych.

3. Zgłaszający projekt zadania może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje Zespół Konsultacyjny.

4. Zgłoszenie jest ważne tylko jeśli wypełnione zostaną wszystkie obowiązkowe pola formularza.

§ 8. 1. Termin zgłaszania projektów oraz wzory formularzy określone zostaną w zarządzeniu Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

2. Dodatkowe informacje dotyczące zasad zgłaszania projektów można uzyskać w Wydziale Integracji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://www.aleksandrow-lodzki.pl


Weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Konsultacji Społecznych

§ 9. 1. Przesłane projekty zostaną zweryfikowane przez Zespół Konsultacyjny pod względem merytorycznym, formalnym, prawnym oraz kosztów jego realizacji .

2. W zarządzeniu powołującym Zespół Konsultacyjny Burmistrz określi zasady pracy Zespołu Konsultacyjnego oraz ustali wzór Karty Merytorycznej Oceny Projektu.

§ 10. 1. Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Propozycje zadań otrzymają znaczniki „przyjęty” i „nieprzyjęty”. W przypadku projektów oznaczonych frazą„ nieprzyjęty” przedstawione zostanie uzasadnienie przyczyn odrzucenia projektu.

2. Każdy projekt z listy projektów oznaczonych frazą„ przyjęty” otrzyma losowo wybrany numer identyfikacyjny ID znajdując się tym samym na liście projektów objętych głosowaniem.

3. Lista projektów, na które będzie można oddać głos zostanie przedstawiona niezwłocznie po jej ustaleniu, na stronie internetowej www.aleludzki.pl .


Ogólne zasady głosowania i obliczanie wyników

§ 11. 1. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy Aleksandrów Łódzki, który w dniu głosowania ukończył 16 lat.

2. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos w wybranej przez siebie formie elektronicznej lub poprzez kartę głosowania w punkcie konsultacyjnym. Głosowanie ma charakter jawny.

3. Każdy głosujący może wybrać maksymalnie 4 projekty zadań, po jednym z każdej kategorii.

4. Zarówno w przypadku głosowania w punkcie konsultacyjnym jak i na stronie internetowej po wpisaniu zadań należy wskazać kolejność ich realizacji poprzez nadanie numerów od 1 – 4, gdzie nr 1 oznacza zadanie do zrealizowania w pierwszej kolejności, a nr 4 jako zadanie do zrealizowania w ostatniej kolejności.

§ 12. Na terenie gminy znajdzie się 7 punktów konsultacyjnych, w których będzie można oddać głos w tradycyjnych sposób poprzez wypełnienie karty do głosowania:

1) Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim (ratusz) – czynny od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00;

2) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim ul. Dmowskiego 1 – w godzinach pracy;

3) PGKiM – ul. 1-go Maja – w godzinach pracy;

4) Szkoła Podstawowa w Rąbieniu – w dni robocze od godziny 8 do 14:00;

5) Szkoła Podstawowa w Bełdowie – w dni robocze od godziny 8 do 14:00;

6) Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj – w dni robocze od godziny 8 do 14:00;

7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim - w dni robocze od godziny 8 do 14:00

§ 13. Termin głosowania oraz wzór karty do głosowania ustali Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego .

§ 14. Oddane w ramach głosowania głosy będą uznane za nieważne w przypadku

1) oddania głosu przez osobę nieuprawnioną;

2) braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych karty do głosowania;

3) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;

4) oddania głosu na większą ilość zadań niż wskazana w niniejszym Regulaminie;

5) oddania więcej niż jednego głosu przez jedną osobę .

§ 15. 1. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do realizacji.

2. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwa projekty, o kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

3. W ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą ilość głosów, a łączna ich wartość nie przekroczy kwoty 600 000 złotych.

4. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.aleludzki.pl, w Telewizji

Aleksandrów Łódzki oraz w gazecie „40 i cztery”.


Przetwarzanie danych osobowych

§ 16. 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Aleksandrów Łódzki z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2.

3. Zgromadzone dane osobowe wykorzystane zostaną wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego, z zastrzeżeniem możliwości zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów, o których mowa w Regulaminie.

4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »