| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o?wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i?miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w?granicach gminy Uniejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6m oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Uniejów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest podpisać własnoręcznym podpisem i złożyć w Urzędzie Miasta w Uniejowie, przesłać drogą pocztową lub elektronicznie na adres urzad@uniejow.pl w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów z obowiązkiem przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w uchwale.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie, w sołectwach Gminy Uniejów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Traci moc uchwała III/30/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Uniejów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Kosmalski


Załącznik do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 19 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Podstawa
prawna:
Składający:


Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałych położonych na terenie Gminy Uniejów.

Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

A. Obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji  (data zaistnienia zmian ……………………)

B. Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel, posiadacz
 użytkownik wieczysty
 współwłaściciel, współposiadacz
 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością

C. Dane składającego deklarację

1. Imię i nazwisko składającego deklarację:

2. Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne:

3. Numer telefonu kontaktowego*

D. Oświadczenie o segregacji odpadów (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości odpady komunalne:
 SEGREGUJĘ (makulatura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, pozostałe komunalne)- do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję niższą stawkę
 NIE SEGREGUJĘ- do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
* stawka opłaty określona w § 1 i 2 uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

E. Oświadczenie o ilości zamieszkujących osób

Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje ………….. osób (należy podać liczbę mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…………..……….X……………....=…………………..………………zł
(liczba mieszkańców)    (stawka opłaty        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
wg. pkt D)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………zł (słownie …………………………………………...........................…….............................……..)
Wysokość opłaty kwartalnej wynosi (suma opłat za 3 m-ce) ………..……..............………………..zł (słownie…………………………………………………………………………………...………)

F. Podpis składającego deklarację


…………………….                                                         …………………………..
Miejscowość i data                                                                                      czytelny podpis

G. Adnotacje organu

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji do Burmistrza Miasta Uniejów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub zmiany przez Gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Uniejów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za kwartał, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy opłata w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Uniejowie lub u inkasenta.

5. Niniejszą deklarację należy podpisać własnoręcznym podpisem i złożyć w Urzędzie Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pok. nr 10, przesłać drogą pocztową lub podpisać bezpiecznym podpisem kwalifikowanym i przesłać elektronicznie na adres urzad@uniejow.pl.

*Podanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »