Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659, poz. 1310) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje nazwę „Jasna” drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 38/1 z obrębu K-17 łączącej ul. Działkową z ul. Nową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe