Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XLVII/494/09 Rady Miejskiej w?Konstantynowie Łódzkim z?dnia 23?grudnia 2009?r. w?sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Konstantynów Łódzki ich zbywania, zamiany i?darowizny, zbywania lokali mieszkalnych, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użytkowania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3?lata

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XLVII/494/09 skreśla pozycję 15 oraz w pozycji „Razem” zmienia powierzchnię w m2 na: „2046,97” i ilość lokali na: „60 w tym 4 lokale socjalne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe