| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w?miejscowości Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 768, poz. 379, poz. 1133) w związku z uchwałą Nr LV/536/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, stwierdzając, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, w zakresie definicji pojęcia "usług" określonej w § 4 ust. 1 pkt 17 oraz w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania teternu dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10MS i 11MS określonych w § 41 uchwały Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1270), zwaną dalej planem.

2. Integralną częścią planu są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r.

§ 2. 1. § 4 ust. 1 pkt 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1270) otrzymuje brzmienie:

usługach - należy przez to rozumieć usługi, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz inne usługi, nie związane z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi i nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym ta działalność jest prowadzona;.

2. § 41 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

geometria dachów: dla budynków frontowych dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci i spadku od 200 -400, kierunek kalenicy równoległy do ulicy z wjazdem, dla działek narożnych dopuszcza się łamany układ kalenicy; dla istniejacych budynków dopuszcza się przebudowę i rozbudowę z możliwością zachowania dotychczasowego układu głównej kalenicy dachu. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MS dopuszcza się dachy płaskie dla budynków istniejących i projektowanych,.

3. § 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) maksymalny wskaźnik powierzcni zabudowy w stosunku do działki:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10MS - 50%,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MS - 80%,

c) w przypadku przekroczenia wskaźników wymienionych w lit a, b obecnie - zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych;".

4. § 41 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) minimalny udział powierzchni bilogicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10MS - 20%,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MS - 10%;".

5. § 41 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) intensywność zabudowy - w przedziale 0,2 - 2,0;".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego podczas wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Miejska w Łasku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Łasku stwierdza, że ze względu na brak zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »