Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/22/2015 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w?drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1539 oraz. Dz. U. z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Wykaz inkasentów opłaty, o której mowa w ust. 1, określa złącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, że inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% pobranej opłaty.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty, w kasie Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich lub przelewem  na  wskazany rachunek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/144/2013 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2829).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Agnieszka Pośpiech


Załącznik do Uchwały Nr VIII/22/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 23 lutego 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

SOŁECTWO

1.

Katarzyna Woźniak

Adamów

2.

Adam Pędziwiatr

Bęczkowice

3.

Maryla Stępień

Cieśle

4.

Katarzyna Zawada

Dobreniczki

5.

Beata Ryszka

Dobrenice

6.

Mariusz Zawada

Dorszyn

7.

Henryk Nowak

Felicja

8.

Agnieszka Jończyk

Górale

9.

Grażyna Witkowska

Huta

10.

Piotr Rybicki

Lesiopole

11.

Grażyna Kopacka

Łęki Szlacheckie

12.

Jadwiga Borowik Dybowska

Ogrodzona

13.

Sławomir Karliński

Piwaki

14.

Dorota Tomaszewska

Podstole

15.

Monika Wudel

Teklin

16.

Zbigniew Woźniak

Tomawa

17.

Krystyna Gal

Trzepnica I

18.

Ewa Jankowska

Trzepnica II

19.

Beata Radzikowska

Żerechowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe