Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/23/2015 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i?podatku leśnego w?drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych, w drodze inkasa.

§ 2. Wykaz inkasentów podatków, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się, że inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% pobranego podatku.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranego podatku w kasie Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich lub przelewem na wskazane konto.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/16/11 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 117, poz. 1062).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Agnieszka Pośpiech


Załącznik do Uchwały Nr VIII/23/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 23 lutego 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

SOŁECTWO

1.

Katarzyna Woźniak

Adamów

2.

Adam Pędziwiatr

Bęczkowice

3.

Maryla Stępień

Cieśle

4.

Katarzyna Zawada

Dobreniczki

5.

Beata Ryszka

Dobrenice

6.

Mariusz Zawada

Dorszyn

7.

Henryk Nowak

Felicja

8.

Agnieszka Jończyk

Górale

9.

Grażyna Witkowska

Huta

10.

Piotr Rybicki

Lesiopole

11.

Grażyna Kopacka

Łęki Szlacheckie

12.

Jadwiga Borowik Dybowska

Ogrodzona

13.

Sławomir Karliński

Piwaki

14.

Dorota Tomaszewska

Podstole

15.

Monika Wudel

Teklin

16.

Zbigniew Woźniak

Tomawa

17.

Krystyna Gal

Trzepnica I

18.

Ewa Jankowska

Trzepnica II

19.

Beata Radzikowska

Żerechowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe