Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia ?kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, poz. 1265, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 811) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków, przeprowadzane co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie do ostatniego dnia kwietnia każdego roku na wniosek rodziców.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków ustala się następujące kryteria samorządowe wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek rodzica o przyjęcie do przedszkola z datą urodzenia kandydata.

25

2.

Dziecko, które w 2015 roku ukończy 4 lata i nabywa prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Wniosek rodzica o przyjęcie do przedszkola z datą urodzenia kandydata.

15

3.

Dziecko, którego oboje rodziców pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub prowadzi działalność pozagospodarczą.

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego.

4

4.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola.

3

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asysty rodziny.

Oświadczenie rodzica.

2

6.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub prowadzi działalność pozagospodarczą a drugi rodzic poszukuje pracy.

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe